Kiểm toán là gì? Các công bố khoa học về Kiểm toán

Kiểm toán là quá trình xác định, đánh giá và kiểm soát các thông tin tài chính, hoạt động kinh doanh của một tổ chức hoặc công ty. Quá trình này được thực hiện bởi các chuyên gia kiểm toán có khả năng độc lập và không liên quan đến số liệu được kiểm toán. Mục đích của kiểm toán là đảm bảo tính chính xác, trung thực và công bằng trong việc báo cáo tài chính của tổ chức. Các công việc kiểm toán bao gồm kiểm tra các bảng cân đối kế toán, quy trình kế toán, kiểm tra rủi ro và việc tuân thủ các quy định và quy trình.
Kiểm toán là quá trình kiểm tra và đánh giá các thông tin tài chính, kế toán, và hoạt động kinh doanh của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân. Nhiệm vụ chính của một nhóm kiểm toán hoặc một cá nhân kiểm toán là xác minh tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính và thông tin kế toán.

Các công việc được thực hiện trong quá trình kiểm toán bao gồm:

1. Kiểm tra những tài liệu, hồ sơ và ghi chép tài chính: Kiểm toán viên sẽ xem xét và kiểm tra các báo cáo tài chính, hồ sơ kế toán, hợp đồng, biên bản họp và các tài liệu khác liên quan để xác định tính chính xác và hợp lệ của thông tin.

2. Kiểm tra các giao dịch tài chính: Kiểm toán viên phân tích và kiểm tra những giao dịch tài chính của tổ chức, ví dụ: doanh thu, chi phí, nguồn vốn, công nợ, khấu hao, lưu chuyển tiền tệ, v.v.

3. Kiểm tra hiệu quả và tuân thủ quy trình kế toán và quy định pháp lý: Kiểm toán viên đánh giá việc áp dụng và tuân thủ các quy trình, quy định kế toán và quy định pháp lý. Điều này bao gồm kiểm tra tính hợp lệ, chính xác và hoàn thành của các báo cáo tài chính và các thông tin liên quan khác.

4. Đánh giá rủi ro: Kiểm toán viên xem xét và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh, bao gồm cả rủi ro chính trị, pháp lý, tài chính và quản lý.

Sau quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến và báo cáo về tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán có thể chứa ý kiến đồng ý, ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến có giới hạn nếu có bất kỳ vấn đề nào cần được chú ý.

Quá trình kiểm toán được thực hiện để cung cấp sự đảm bảo cho chủ doanh nghiệp, cổ đông và nhà đầu tư rằng thông tin tài chính được báo cáo là chính xác và đúng đắn. Ngoài ra, kiểm toán cũng giúp cải thiện quy trình kế toán và quản lý rủi ro cho tổ chức.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "kiểm toán":

Monitoring and evaluation of loveLife's AIDS prevention and advocacy activities in South Africa, 1999–2001
Evaluation and Program Planning - - Trang 365-376 - 2002
Jonathan Stadler, Lindiwe Hlongwa
The Forefront for Novel Therapeutic Agents Based on the Pathophysiology of Lower Urinary Tract Dysfunction: Pathophysiology and Pharmacotherapy of Overactive Bladder
Journal of Pharmacological Sciences - - Trang 128-134 - 2010
Masaki Yoshida, Koichi Masunaga, Takashi Nagata, Makoto Yono, Yukio Homma
Constant Loading Rate Consolidation Test
Soils and Foundations - - Trang 43-56 - 1970
Hisao Aboshi, Hiroshi Yoshikuni, Seiichiro Maruyama
Der Mangan- und Kupfergehalt von Chloroplasten und Cytoplasten
Experientia - - Trang 241-242 - 1967
F. Dittel, Christa Sagel
Employing catalytic methods, the Mn- and Cu-content was determined in different cell fractions (chloroplasts, cytoplasts) of freeze-dried leaves ofValerianella olitoria isolated with a new dry method byBehrens et al.1. Cu was found essentially in the fractions with high chloroplast content; Mn was found mainly in the fractions with low chloroplast content.
Clustering-based optimal operation of charging stations under high penetration of electric vehicles
Sustainable Energy, Grids and Networks - - Trang 101178 - 2023
Van-Hai Bui, Akhtar Hussain, Sina Zarrabian, Paul M. Kump, Wencong Su
Zur Beseitigungspflicht herkunftsunsicherer Stieleichen in einem Auwald
Natur und Recht - - Trang 871-875 - 2020
What Is the Efficacy of Short Length of Biliopancreatic Limb in One-Anastomosis Gastric Bypass? A Systematic Review and Meta-analysis of Short-Term Results
Obesity Surgery - - Trang 1-9 - 2022
Yichen Li, Yijie Gu, Yujia Jin, Zhongqi Mao
To systematically review the efficacy of short length of biliopancreatic limb (BPL) in laparoscopic one anastomosis gastric bypass (OAGB). By thoroughly investigating in PubMed, Embase, and the Cochrane Library, each research containing the comparison between short BPL and 200-cm BPL was included, inception in July 2021. The research followed the guidance of Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA-P) recommendations. A total of 1288 patients were included for meta-analysis. Results showed that in the short term, compared with 200-cm BPL, percentage excess weight loss (%EWL) did not show significant reduction (p = 0.91), neither did the incidence of vitamin D deficiency (p = 0.87) nor hypoalbuminemia (p = 0.06), while percentage total weight loss (%TWL) was significantly higher in the 200-cm BPL group (p = 0.0005). At 1, 2, and 8 years postoperatively, patients with short BPL still obtained significantly reduced body mass index (BMI). Short BPL shows significant effect of weight loss; however, it seems no significantly lower rates of adverse events in the short term are found. More research with randomized controlled design is encouraged to further address the incidence of adverse events in the long term.
Latent structure of the Test of Everyday Attention in a non-clinical Chinese sample☆
Archives of Clinical Neuropsychology - - Trang 477-485 - 2006
Raymond C.K. Chan, M.K. Lai, Ian H. Robertson
Impact of on- and off-chip protection on the transient-induced latch-up sensitivity of CMOS IC
Microelectronics Reliability - - Trang 53-58 - 2016
Mirko Scholz, Shih-Hung Chen, Geert Hellings, Dimitri Linten
Tổng số: 2,328,956   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232896