Thơ nôm là gì? Các công bố khoa học về Thơ nôm

Thơ nôm là một thể loại thơ dân gian của người Việt Nam thời xưa, được viết bằng văn bản nôm - một hệ thống chữ Việt cổ không dùng chữ Quốc ngữ. Thơ nôm thường xuất hiện từ thế kỷ X-XI và phát triển mạnh vào thời Lê Trung Hưng, Lê Trung Tông và Lê Thánh Tông. Với ngôn ngữ gần gũi với người dân và sự linh hoạt trong biểu đạt, thơ nôm thường được sử dụng để truyền đạt triết lý, phê phán xã hội và kể chuyện.
Thơ nôm là một thể loại thơ của dân gian Việt Nam thời xưa, sử dụng chữ nôm - một hệ thống chữ Việt cổ không dùng chữ Quốc ngữ. Thơ nôm xuất hiện và phát triển từ thế kỷ X-XI, nhưng đạt độ phổ biến vào thời Trần và Lê. Các tác phẩm thơ nôm được viết dưới dạng văn bản nôm và thường được trình bày và truyền bá qua hình thức truyền miệng.

Thơ nôm có những đặc điểm riêng biệt, cả về ngôn từ và hình thức so với thơ chữ Nho hợp ngữ (dùng chữ Hán và chữ Nôm) và thơ chữ Quốc ngữ hiện đại. Thơ nôm sử dụng từ ngữ gần gũi, thực dụng và thông dụng trong đời sống hằng ngày. Điệu thơ nôm thường theo tiếng đứt, tiếng đếm, tạo hiệu ứng nhịp điệu sống động và dễ nhớ. Ngoài ra, thơ nôm cũng thường sử dụng các hình ảnh, triết lý và biểu đạt tình cảm dân gian một cách trực quan và lời đến.

Thơ nôm thường được truyền bá qua các sự kiện văn hóa truyền thống như lễ hội, tiết trồng đồng, ngày tết và các dịp kỷ niệm quan trọng. Nó thường được trình bày bằng hình thức kể chuyện, hát, đọc và chia sẻ trên không gian cộng đồng.

Với nét đặc trưng và sự gần gũi với người dân, thơ nôm góp phần lớn vào việc giữ gìn và phát triển văn hóa dân gian Việt Nam. Nó là một di sản văn hóa quý báu, thể hiện độc đáo và sự sáng tạo của người dân Việt Nam thời xưa.
Thơ nôm là một thể loại thơ truyền miệng, được viết bằng chữ nôm - một hệ thống chữ Việt cổ không dùng chữ Quốc ngữ. Thơ nôm phát triển từ thế kỷ X-XI và đạt độ phổ biến vào thời Trần và Lê. Các bài thơ nôm được viết bằng văn bản nôm và thường được trình bày và truyền bá qua hình thức truyền miệng, qua đời sống cộng đồng.

Thơ nôm có phong cách ngôn từ gần gũi, giản dị và thực dụng. Từ ngữ trong thơ nôm thường sử dụng tiếng Việt thông thường, phong cách nôm như "nìn" thay cho "nhìn", "vại" thay cho "vạc". Điệu thơ nôm thường điệu trầm, theo tiếng đứt, tiếng đếm, tạo hiệu ứng nhịp điệu sống động và dễ nhớ.

Thể loại thơ nôm rất đa dạng, bao gồm thơ ca dao, thơ đồng dao, thơ hát ru, thơ đan thanh và thơ truyện. Các bài thơ nôm thường được sử dụng để truyền tải triết lý, phê phán xã hội, kể chuyện và biểu đạt tình cảm dân gian một cách trực quan.

Thơ nôm thường được trình diễn trong các sự kiện văn hóa truyền thống như lễ hội, tiết trồng đồng, ngày tết và các dịp kỷ niệm quan trọng. Các nhân vật thơ nôm thường là những nhân vật dân gian, nhân vật hư cấu hoặc các vị anh hùng dân tộc. Đôi khi, thơ nôm cũng được viết để gửi thông điệp, cống hiến hoặc tưởng nhớ người đã mất.

Thơ nôm là một phần quan trọng trong văn hóa dân gian Việt Nam và đóng góp không nhỏ vào việc duy trì, phát triển và truyền bá những giá trị văn hóa truyền thống. Nó là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam, thể hiện độc đáo và sự sáng tạo của người dân trong quá khứ.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "thơ nôm":

In Vitro Biocidal Actions of Rhus verniciflua Bark Extract Wrapped Gold Nanoballs Against Biofilm-Forming Food-Borne Bacterial Pathogens
Journal of Cluster Science - Tập 30 - Trang 1489-1499 - 2019
Sekar Vijayakumar, Kandasamy Saravanakumar, Xiaowen Hu, Myeong-Hyeon Wang
The research for innovative antibiofilm drugs is essential due to the increased microbial resistance to antibiotics presently in use. Now a day’s natural products wrapped nano biomaterial play an important role in the field of medicine. The aqueous bark extracts of Rhus verniciflua was used to synthesize gold nanoparticles (Rh-AuNPs) by green method. The synthesized nanoparticles were characterized (optical property, crystallinity, functional groups, size, shape and purity) by UV–vis spectroscopy (UV), X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FTIR), Field emission transmission electron microscopy (FE-TEM) with Energy dispersive X-ray (EDX). An effective antioxidant activity was observed at 100 μg/ml of Rh-AuNPs. The acridine orange, live and dead (PI-SYTO-9) staining assay using confocal laser scanning microscopic,   results evidanced that the Rh-AuNPs (100 μg/ml) was effectively inhibited the biofilms of Escherichia coli and Staphylococcus aureus. In addition, Rh-AuNPs also significantly inhibited the cell surface hydrophobicity of both E. coli and S. aureus at 100 μg/ml. This study reports antibacterial potency of Rh-AuNPs and that have significant therapeutic properties.
Effect of Irradiation on Interdiffusion in Fe–Cr System
Inorganic Materials: Applied Research - Tập 10 Số 3 - Trang 525-528 - 2019
Demidov, D. N., Smirnov, E. A.
A method for calculating diffusion coefficients DFe and DCr and interdiffusion coefficient $$\tilde {D}$$ in an irradiated Fe–Cr alloy is proposed. The substitution of the values of the self-diffusion coefficient of iron into Darken’s equation refined by Manning, which are determined with allowance for the radiation enhanced diffusion and the formation of vI and iI complexes (v is a vacancy, i is a self-interstitial atom, and I is an impurity atom), makes it possible to obtain the temperature and concentration dependences of DFe, DCr, and D at various rates of generation of radiation point defects (dpa/s).
Heat Invariants of the Steklov Problem
The Journal of Geometric Analysis - Tập 25 - Trang 924-950 - 2013
Iosif Polterovich, David A. Sher
We study the heat trace asymptotics associated with the Steklov eigenvalue problem on a Riemannian manifold with boundary. In particular, we describe the structure of the Steklov heat invariants and compute the first few of them explicitly in terms of the scalar and mean curvatures. This is done by applying the Seeley calculus to the Dirichlet-to-Neumann operator, whose spectrum coincides with the Steklov eigenvalues. As an application, it is proved that a three-dimensional ball is uniquely defined by its Steklov spectrum among all Euclidean domains with smooth connected boundary.
Program to Avoid Cerebrovascular Events through Systematic Electronic Tracking and Tailoring of an Eminent Risk factor: Protocol of a RCT
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases - Tập 30 - Trang 105815 - 2021
Ashley M. Wabnitz, Jessica Chandler, Frank Treiber, Souvik Sen, Carolyn Jenkins, Jill C. Newman, Martina Mueller, Ariana Tinker, Amelia Flynn, Raelle Tagge, Bruce Ovbiagele
Local motion of crosslinks for poly (methyl methacrylate) gels by the fluorescence depolarization method
Polymer Bulletin - Tập 39 - Trang 109-116 - 1997
Hiroyuki Aoki, Jun-ichi Horinaka, Shinzaburo Ito, Masahide Yamamoto
Poly(methyl methacrylate) (PMMA) gels labeled at crosslinks with anthracene were prepared. Anthracene fluorescence depolarization was monitored to probe the local motion of crosslinks for PMMA gels at different equilibrium swelling states. The relaxation times and the activation energies of local motion were measured for PMMA gels at the swollen states in various solvents through fluorescence anisotropy decays. The local motion of PMMA gel at crosslinks became faster with the increase of swelling ratio. When the swelling ratios were almost the same, the mobility of crosslinks was the same irrespective of the molecular weights between crosslinks. These results indicate that the local motion of crosslinks for PMMA gel is mainly governed by the segment density of network chains in the vicinity of crosslinks.
Credit portfolio risk and asset price cycles
Computational Management Science - Tập 5 - Trang 337-354 - 2007
Klaus Rheinberger, Martin Summer
It is a stylized fact that credit risk is high at the same time when asset values are depressed. However, most of the standard credit risk models ignore this kind of correlation, leading to underestimation of risk measures of portfolio credit risk such as Value at Risk and Expected Shortfall. In our paper we make an attempt to quantify the underestimation of these risk measures when the dependence between credit risk and asset values is ignored and show that credit risk is underestimated by a significant margin.
New applications for rangefinders
Emerald - Tập 10 Số 3 - Trang 123-127 - 1990
G. Drunk, N. Hild, C. Hug, M. Höpf, A. Langen
Rangefinders can find diverse applications as these four examples from the IPA illustrate.
Fabrication and transmission properties of two-dimensional concavity metal/dielectric multilayer structure
Optical Materials - Tập 34 - Trang 1426-1429 - 2012
Xiaochun Qian, Yong-Hong Ye, Zhenting Zhou, Li Yang
A case analysis of partnered research on palliative care for refugees in Jordan and Rwanda
Conflict and Health - Tập 15 Số 1 - Trang 1-8 - 2021
de Laat, Sonya, Wahoush, Olive, Jaber, Rania, Khater, Wejdan, Musoni, Emmanuel, Abu Siam, Ibraheem, Schwartz, Lisa
This case analysis describes dilemmas and challenges of ethical partnering encountered in the process of conducting a research study that explored moral and practical dimensions of palliative care in humanitarian crisis settings. Two contexts are the focus of this case analysis: Jordan, an acute conflict-induced refugee situation, and Rwanda, a protracted conflict-induced refugee setting. The study’s main goal was to better understand ways humanitarian organizations and health care providers might best support ethically and contextually appropriate palliative care in humanitarian contexts. An unintended outcome of the research was learning lessons about ethical dimensions of transnational research partnerships, which is the focus of this case analysis. There exist ongoing challenges for international collaborative research in humanitarian conflict-induced settings. Research partnerships were crucial for connecting with key stakeholders associated with the full study (e.g., refugees with life limiting illness, local healthcare providers, aid organization representatives). While important relationships were established, obstacles limited our abilities to fully attain the type of mutual partnership we aimed for. Unique challenges faced during the research included: (a) building, nurturing and sustaining respectful and equitable research partnerships between collaborators in contexts of cultural difference and global inequality; (b) appropriate ethics review and challenges of responding to local decision-maker’s research needs; and (c) equity and fairness towards vulnerable populations. Research strategies were adapted and applied to respond to these challenges with a specific focus on (d) research rewards and restitution. This case analysis sheds light on the importance of understanding cultural norms in all research roles, building relationships with decision makers, and developing teams that include researchers from within humanitarian crisis settings to ensure that mutually beneficial research outcomes are ethical as well as culturally and contextually relevant.
Tổng số: 3,649,750   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364975