Ly hôn là gì? Các công bố khoa học về Ly hôn

Ly hôn là quá trình phá vỡ và chấm dứt một mối quan hệ hôn nhân giữa hai người. Thông qua việc ly hôn, hai bên chấm dứt tất cả các quyền và nghĩa vụ pháp lý liên quan đến quan hệ hôn nhân, bao gồm quyền và nghĩa vụ tài chính, chăm sóc và nuôi dưỡng con cái, quyền ràng buộc về người và tài sản. Quá trình ly hôn thường đi qua các giai đoạn đàm phán, thỏa thuận và sau đó nộp đơn ly hôn tới tòa án để xét xử và chấp thuận.
Quá trình ly hôn bao gồm các bước và quy trình sau:

1. Giai đoạn đàm phán: Trước khi đi tới việc ly hôn, hai bên thường tham gia vào cuộc đàm phán để thương lượng chia tài sản, quyền chăm sóc con cái và các vấn đề tài chính khác. Lúc này, nếu hai bên không thể đạt được sự đồng ý, vấn đề có thể được đưa ra tòa án để quyết định.

2. Thỏa thuận ly hôn: Khi hai bên đạt được thỏa thuận về các vấn đề liên quan, như chia tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái, quyền thăm viếng và hỗ trợ tài chính, họ có thể lập một tài liệu thỏa thuận ly hôn hoặc một hiệp định ly hôn, mà sau đó sẽ được đệ trình tới tòa án để duyệt.

3. Nộp đơn ly hôn: Sau khi thỏa thuận hoặc hiệp định ly hôn được hoàn thành, một trong hai bên hoặc cả hai cùng nhau sẽ nộp đơn ly hôn tới tòa án. Đơn ly hôn cần chứng minh việc xảy ra sự phá vỡ tình huống hôn nhân và cung cấp thông tin chi tiết về thỏa thuận hoặc hiệp định đã được đạt được.

4. Xử lý tòa án: Sau khi đơn ly hôn được nộp, tòa án sẽ xem xét và điều tra cái cơ sở của việc ly hôn. Các quyết định về chia tài sản, quyền chăm sóc con cái và các vấn đề khác sẽ được đưa ra dựa trên các quy định pháp luật và quyết định của tòa án.

5. Thông qua và chấp thuận: Nếu tòa án chấp thuận đơn ly hôn, quyết định và hiệp định ly hôn của hai bên sẽ được thông qua và coi là có hiệu lực pháp lý. Hai bên sẽ chính thức coi là đã ly hôn và bắt đầu cuộc sống riêng biệt.

Quá trình ly hôn có thể trơn tru và không gây xung đột nếu hai bên đạt được thỏa thuận và sẵn lòng hợp tác. Tuy nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận, quá trình ly hôn có thể trở nên căng thẳng và kéo dài, và cuối cùng phải được quyết định bởi tòa án.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "ly hôn":

Microstructures and mechanical properties of Ti–45Al–8.5Nb–(W,B,Y) alloy by SPS–HIP route
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing - Tập 489 - Trang 55-61 - 2008
Y.H. Wang, J.P. Lin, Y.H. He, Y.L. Wang, G.L. Chen
The asymmetric behavior of household consumption under the business cycle
North American Journal of Economics and Finance - Tập 54 - Trang 100952 - 2020
Kuang-Ta Lo, Ta-Sheng Chou, Stephanie Tsui
Software based encryption for local area networks
Computer Networks and ISDN Systems - Tập 17 - Trang 187-192 - 1989
Jim Press
Thermodynamic properties of HFO-1336mzz(E) (trans-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene) at saturation conditions
International Journal of Refrigeration - Tập 82 - Trang 283-287 - 2017
Katsuyuki Tanaka, Junichi Ishikawa, Konstantinos Kostas Kontomaris
Novel positive-sense single-stranded RNA virus related to alphavirus-like viruses from Fusarium graminearum
Archives of Virology - Tập 165 - Trang 487-490 - 2019
Xing Zhang, Haotian Zhang, Dongfang Ma, Huaigu Chen, Wei Li
A putative novel positive-sense (+) RNA virus was detected in isolate CF16158 of the fungus Fusarium graminearum, the causal agent of Fusarium head blight and crown rot in wheat in China. The full genome of this virus was sequenced and characterized. The complete cDNA sequence is 7,051 nt long and contains four open reading frames (ORFs). ORF2 is predicted to encode helicase (Hel) and RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) domains that are conserved among the alphavirus-like viruses. Pairwise comparisons and phylogenetic analysis of the deduced amino acid sequences of Hel and RdRp indicated that this (+) RNA mycovirus is a novel member of a new, yet to be established family of alphavirus-like viruses. Therefore, we named this virus “Fusarium graminearum alphavirus-like virus 1” (FgALV1). This is the first report of a full-length genomic sequence of a putative alphavirus-like virus in F. graminearum.
Ibn Zuhr (Avenzoar) on Head Wounds in Kitāb al-Taysīr (Liber Teisir)
World Neurosurgery - Tập 161 - Trang 6-15 - 2022
Ahmet Aciduman, Çağatay Aşkit
Anaerobic Carbohydrate Metabolism of the Crystalline Lens*
American Journal of Ophthalmology - Tập 40 - Trang 237-243 - 1955
Harry Green, Carol A. Bocher, Irving H. Leopold
Evaluation of trace elements in human lung tissue I. Concentration and distribution
Science of the Total Environment - Tập 54 - Trang 217-230 - 1986
C. Vanoeteren, R. Cornelis
294 Planification tridimensionnelle pour la chirurgie prothétique de la cheville assistée par ordinateur
Revue de Chirurgie Orthopédique et Réparatrice de l'Appareil Moteur - Tập 93 - Trang 159 - 2007
Arnaud Largey, François Bonnel, François Canovas, Catherine Cyteval, Frédéric Banegas, Stéphane Chemouny
Investigation of the structure of substituted 3H, 6H-6-sila-3-azaaceanthrylenes by PMR spectroscopy
Chemistry of Heterocyclic Compounds - Tập 18 - Trang 1040-1043 - 1982
A. A. Fomichev, V. A. Svoren', N. F. Sepetov, A. V. Varlamov, N. S. Prostakov
The structure of substituted 3H,6H-6-sila-3-azaaceanthrylenes was confirmed as a result of an analysis of the PMR spectra and by the spectra at 360 MHz. Computer analysis of the ABCD spectrum of the phenylene protons demonstrated the characteristic nature of the spin-spin coupling constants (SSCC) in the indicated series.
Tổng số: 2,923,671   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 292368