Hoạt tính sinh học là gì? Các công bố khoa học về Hoạt tính sinh học

Hoạt tính sinh học là tập hợp các quá trình và hoạt động mà xảy ra trong một hệ sống hay một hệ vi sinh vật, và nó đặc trưng cho sự sống. Các hoạt tính sinh học bao gồm các hoạt động như sự trao đổi chất, quá trình sinh sản, tăng trưởng và phát triển, cơ chế giao tiếp và cảm nhận xung quanh môi trường. Các quá trình này đều đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và tiến hóa của các hệ sinh học.
Hoạt tính sinh học bao gồm nhiều quá trình và hoạt động khác nhau, điều quyết định tính đặc trưng và tiến hóa của các hệ sống. Dưới đây là một số chi tiết về các hoạt tính sinh học chính:

1. Trao đổi chất: Quá trình này bao gồm hấp thụ các chất dinh dưỡng từ môi trường, chuyển hóa và sử dụng chúng để cung cấp năng lượng và xây dựng và duy trì các thành phần tế bào. Các quá trình như quá trình hô hấp, quá trình trao đổi chất và quá trình trao đổi chất tế bào giúp cung cấp năng lượng và xây dựng và duy trì các thành phần tế bào.

2. Sinh sản: Sinh sản là quá trình tạo ra con cái mới, cho phép tái sản xuất và giữ gìn đa dạng di truyền của các loài. Sinh sản có thể xảy ra bằng cách đơn giản như chia tách tế bào thông qua phân chia tế bào, hoặc thông qua quá trình phôi giống và sinh sản tình dục.

3. Tăng trưởng và phát triển: Hoạt động tăng trưởng và phát triển đảm bảo sự phát triển về kích thước, hình dạng và chức năng của các cơ thể sống. Quá trình này bao gồm tăng trưởng tế bào, diễn ra từ giai đoạn sinh sản kích thước nhỏ đến kích thước lớn, thông qua sự chia tách tế bào, sinh trưởng và chuyển hóa.

4. Giao tiếp và cảm nhận môi trường: Các hệ sinh học cần có khả năng giao tiếp và cảm nhận môi trường xung quanh để thích ứng và sống sót. Giao tiếp có thể xảy ra giữa các cá thể cùng loài và giữa các loài khác nhau. Các hệ thần kinh, cơ quan cảm giác và hệ thống cảm nhận của hệ cơ thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các phản ứng và phản hồi phù hợp với môi trường.

5. Phản ứng và thích ứng: Các hệ sinh học phản ứng và thích ứng với các thay đổi trong môi trường để sống sót. Điều này có thể bao gồm phản ứng để đối phó với các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thức ăn, cạnh tranh, ký sinh trùng, và các yếu tố nguy hiểm khác.

Đó chỉ là một số ví dụ về hoạt tính sinh học, và có nhiều quá trình và hoạt động khác nữa. Hoạt tính sinh học đóng vai trò cực kì quan trọng và định hình sự sống trên Trái Đất.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "hoạt tính sinh học":

Analysis of a Two-Dimensional Thermal Cloaking Problem on the Basis of Optimization
Computational Mathematics and Mathematical Physics - - Trang 478-492 - 2018
G. V. Alekseev
For a two-dimensional model of thermal scattering, inverse problems arising in the development of tools for cloaking material bodies on the basis of a mixed thermal cloaking strategy are considered. By applying the optimization approach, these problems are reduced to optimization ones in which the role of controls is played by variable parameters of the medium occupying the cloaking shell and by the heat flux through a boundary segment of the basic domain. The solvability of the direct and optimization problems is proved, and an optimality system is derived. Based on its analysis, sufficient conditions on the input data are established that ensure the uniqueness and stability of optimal solutions.
Synthesis and properties of alkoxyethyl 2-acetamido-2-deoxy- α - D -glucopyranoside
Journal of Molecular Liquids - - Trang 1169-1175 - 2017
Shanwei Ji, Wangzhen Shen, Langqiu Chen, Yanhua Zhang, Xiubing Wu
Antibacterial drugs as inhibitors for the corrosion of stainless steel type 304 in HCl solution
Journal of Applied Electrochemistry - - Trang 163-173 - 2009
A. S. Fouda, H. A. Mostafa, H. M. El-Abbasy
The effect of three antibacterial drugs (3-thiazinonyl-bicyclo [4.2.0] octene-carboxylate derivatives) on the corrosion behavior of stainless steel type 304 in 1.0 M HCl solution has been investigated using weight loss, potentiodynamic polarization, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) techniques. The inhibition efficiency increased with increase in inhibitor concentration but decreased with increase in temperature. The thermodynamic functions of corrosion and adsorption processes were evaluated. The potentiodynamic polarization measurements indicated that the inhibitors are of mixed type. The adsorption of these inhibitors was found to obey Langmuir’s adsorption isotherm. Synergism between iodide ion and inhibitors was proposed. The inhibitive action was satisfactory explained by using both thermodynamic and kinetic models. The results obtained from the three different techniques were in good agreement.
Cold-setting adhesives for repair purposes using various surface preparation methods
International Journal of Adhesion and Adhesives - - Trang 239-247 - 1982
K.W. Allen, S.Y.T. Chan, K.B. Armstrong
Fabrication of porous double-urchin-like MgCo2O4 hierarchical architectures for high-rate supercapacitors
Journal of Alloys and Compounds - - Trang 933-938 - 2016
Jiasheng Xu, Lin Wang, Jie Zhang, Jianhua Qian, Jiao Liu, Ziqing Zhang, Hongdan Zhang, Xiaoyang Liu
Engineered gold/black phosphorus nanoplatforms with remodeling tumor microenvironment for sonoactivated catalytic tumor theranostics
Bioactive Materials - - Trang 515-525 - 2022
Ting Chen, Weiwei Zeng, Changjun Tie, Mian Yu, Huisong Hao, Yang Deng, Qianqian Li, Hairong Zheng, Meiying Wu, Lin Mei
Ascl1 Coordinately Regulates Gene Expression and the Chromatin Landscape during Neurogenesis
Cell Reports - - Trang 1544-1556 - 2015
Alexandre A.S.F. Raposo, Francisca F. Vasconcelos, Daniela Drechsel, Corentine Marie, Caroline Johnston, Dirk Dolle, Angela Bithell, Sébastien Gillotin, Debbie L.C. van den Berg, Laurence Ettwiller, Paul Flicek, Gregory E. Crawford, Carlos M. Parras, Benedikt Berninger, Noel J. Buckley, François Guillemot, Diogo S. Castro
Process parameter optimization of gas metal arc welding on IS:2062 mild steel using response surface methodology
Journal of Manufacturing Processes - - Trang 296-305 - 2017
Shekhar Srivastava, R.K. Garg
Tổng số: 2,323,064   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232307