Tạp chí khoa học

thumbnail

Y Dược học cổ truyền Quân sự

ISSN: 1859-3755

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 9        Tổng số trích dẫn: 5        H-Index: 2        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

ISSN: 2354-1172

Đơn vị chủ quản:  Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Số bài báo: 689        Tổng số trích dẫn: 181        H-Index: 5        i10-Index: 2

thumbnail

Tạp chí Y - Dược học quân sự

ISSN: 1859-0748

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 175        Tổng số trích dẫn: 4        H-Index: 1        i10-Index: 0

thumbnail

Journal of International Economics and Management

ISSN: 2615-9856

Đơn vị chủ quản:  Trường Đại học Ngoại thương

Số bài báo: 181        Tổng số trích dẫn: 436        H-Index: 8        i10-Index: 5

thumbnail

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm

ISSN: 1859-0381

Đơn vị chủ quản:  Hội Dinh dưỡng Việt Nam

Số bài báo: 472        Tổng số trích dẫn: 66        H-Index: 3        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Khoa học Sức khoẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ISSN: 2734-9446

Đơn vị chủ quản:  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số bài báo: 66        Tổng số trích dẫn: 6        H-Index: 1        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ISSN: 2588-1043

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 279        Tổng số trích dẫn: 33        H-Index: 3        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Kỹ thuật và Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ISSN: 2615-9872

Đơn vị chủ quản:  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số bài báo: 323        Tổng số trích dẫn: 157        H-Index: 6        i10-Index: 3

thumbnail

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ISSN: 1859-0128

Đơn vị chủ quản:  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số bài báo: 3,113        Tổng số trích dẫn: 1,471        H-Index: 12        i10-Index: 18

thumbnail

Tạp chí Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ISSN: 2588-106X

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 540        Tổng số trích dẫn: 218        H-Index: 5        i10-Index: 1

Tổng số: 113   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 12

Lọc danh sách 

Quốc gia 
Cơ sở dữ liệu