Tạp chí khoa học

thumbnail

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự

ISSN: 1859-1043

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 650        Tổng số trích dẫn: 110        H-Index: 10        i10-Index: 10

thumbnail

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

ISSN: 1859-4603

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 809        Tổng số trích dẫn: 61        H-Index: 3        i10-Index: 0

thumbnail

Dalat University Journal of Science

ACI (2016-2022)
ISSN: 0866-787X

Đơn vị chủ quản:  Trường Đại học Đà Lạt

Số bài báo: 233        Tổng số trích dẫn: 97        H-Index: 5        i10-Index: 1

thumbnail

TẠP CHÍ Y DƯỢC LÂM SÀNG 108

ISSN: 1859-2872

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 1,649        Tổng số trích dẫn: 83        H-Index: 3        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

ISSN: 2588-1205E-ISSN: 2615-9716

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

thumbnail

Tạp chí Da liễu học Việt Nam

ISSN: 1859-4824

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 94        Tổng số trích dẫn: 2        H-Index: 1        i10-Index: 0

thumbnail

VNU JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS

ISSN: 2734-9845

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 586        Tổng số trích dẫn: 983        H-Index: 15        i10-Index: 20

thumbnail

Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam

ISSN: 0866-7829

Đơn vị chủ quản:  Chưa có thông tin

Số bài báo: 215        Tổng số trích dẫn: 3        H-Index: 1        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm

ISSN: 1859-0381

Đơn vị chủ quản:  Hội Dinh dưỡng Việt Nam

Số bài báo: 472        Tổng số trích dẫn: 68        H-Index: 3        i10-Index: 0

thumbnail

Tạp chí Khoa học Sức khoẻ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

ISSN: 2734-9446

Đơn vị chủ quản:  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Số bài báo: 66        Tổng số trích dẫn: 6        H-Index: 1        i10-Index: 0

Tổng số: 113   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 12