Chỉ số Impact Factor là gì?

Chỉ số Impact Factor (IF) là một chỉ số đo lường tầm quan trọng và mức độ ảnh hưởng của một tạp chí khoa học. IF được tính bằng cách đánh giá số lượng trích dẫn của các bài báo được công bố trong tạp chí đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính chỉ số IF

Chỉ số IF của một tạp chí là số lượng trích dẫn mà các bài báo được xuất bản trong vòng hai năm trước đó ở trên tạp chí đó nhận được, chia cho tổng số bài báo được xuất bản trên tạp chí đó trong hai năm trước đó:

Ví dụ, Tạp chí Nature có điểm IF là 64.8 trong năm 2022

Điều này có nghĩa là, trung bình mỗi bài báo xuất bản vào năm 2020 và 2021 tính tới năm 2022 đã nhận được 64 trích dẫn. Có một lưu ý là IF cho năm 2022 được công bố vào năm 2023; IF không được tính cho tới khi tất cả các bài báo xuất bản năm 2022 được xử lý bởi nhà xuất bản/cơ sở dữ liệu chỉ mục/danh mục.
Các tạp chí mới được liệt kê trong danh mục sẽ có chỉ số trích dẫn và số bài báo xuất bản của năm trước bằng 0 nên sẽ nhận được chỉ số IF sau hai năm ở trong danh mục.

Ý nghĩa của chỉ số IF

Chỉ số IF thể hiện mức độ ảnh hưởng của một tạp chí trong cộng đồng nghiên cứu. Cụ thể, chỉ số này cho biết bài báo đăng trong tạp chí đó được trích dẫn trung bình bao nhiêu lần một năm. Chỉ số IF càng cao, tạp chí càng được coi là có tầm quan trọng cao và ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực nghiên cứu tương ứng.
Đối với tạp chí, chỉ số IF giúp tăng khả năng thu hút các bài báo chất lượng cao và tăng độ hấp dẫn đối với các nhà tài trợ và độc giả. Chỉ số IF cũng có thể ảnh hưởng đến việc xếp hạng và danh tiếng của tạp chí trong cộng đồng nghiên cứu.
Đối với tác giả, công bố bài báo của mình trong một tạp chí có chỉ số IF cao có thể tăng khả năng được trích dẫn và nhận được sự công nhận từ cộng đồng nghiên cứu. Chỉ số IF cũng có thể ảnh hưởng đến việc xem xét và đánh giá sự nghiệp nghiên cứu của tác giả.
Đối với công trình nghiên cứu, công bố trong một tạp chí có chỉ số IF cao có thể tăng khả năng được nhìn nhận và sử dụng bởi cộng đồng nghiên cứu. Chỉ số IF cũng có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá chất lượng và giá trị của công trình nghiên cứu.

Chỉ số IF có những hạn chế gì?

Mặc dù có tầm quan trọng cao và ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực nghiên cứu, nhưng chỉ số IF có một số hạn chế như:

  • Đây không phải là thước đo duy nhất để xác định tầm ảnh hưởng của tạp chí.
  • Chỉ số IF có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác ngoài chất lượng của tạp chí, chẳng hạn như thời gian công bố bài báo và lĩnh vực nghiên cứu.
  • Chỉ số IF có thể không phản ánh chính xác tầm ảnh hưởng của một bài báo, vì một bài báo có thể được trích dẫn nhiều lần nhưng không nhất thiết phải có chất lượng cao.


Ngoài chỉ số Impact Factor (IF), còn có một số chỉ số khác được sử dụng để đo lường tầm quan trọng và ảnh hưởng của một tạp chí khoa học như

  • Chỉ số SCImago Journal Rank (SJR): SJR là một chỉ số đo lường tầm quan trọng của một tạp chí dựa trên trọng số của các trích dẫn. Nó đánh giá không chỉ số lượng trích dẫn mà còn tính đến tầm quan trọng của các tạp chí mà trích dẫn đến.
  • Chỉ số CiteScore: CiteScore là một chỉ số đo lường tầm quan trọng của một tạp chí dựa trên số lượng trích dẫn nhận được trong một khoảng thời gian nhất định. Nó tính toán trung bình số lượng trích dẫn cho mỗi bài báo được công bố trong tạp chí đó.
  • Chỉ số Eigenfactor Score: Eigenfactor Score đo lường tầm quan trọng của một tạp chí dựa trên số lượng trích dẫn và tầm quan trọng của các tạp chí mà trích dẫn đến. Nó cũng tính toán tác động của các tạp chí trên mạng lưới trích dẫn.
  • Chỉ số h5-index: Chỉ số h5-index đo lường tầm quan trọng của một tạp chí dựa trên số lượng bài báo trong tạp chí...


Các chỉ số này có thể cung cấp cái nhìn tổng quan về tầm quan trọng và ảnh hưởng của một tạp chí khoa học. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỗi chỉ số có phương pháp tính toán và mức độ đánh giá khác nhau, và không nên dựa quá mức vào một chỉ số duy nhất để đánh giá một tạp chí.