Stakeholders là gì? Các công bố khoa học về Stakeholders

Stakeholders là nhóm cá nhân, tổ chức hoặc các bên liên quan có ảnh hưởng đến hoặc được ảnh hưởng bởi một dự án, một sản phẩm hoặc một công ty. Họ có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, nhân viên, cộng đồng địa phương hoặc các bên liên quan khác. Stakeholders có quyền và khả năng ảnh hưởng đến quyết định và thành công của dự án hoặc công ty, vì vậy việc quản lý và liên hệ với stakeholders là một phần quan trọng của quản lý dự án và quản lý tổ chức.
Stakeholders có thể được chia thành hai loại chính: internal stakeholders (các bên nội bộ) và external stakeholders (các bên ngoại vi).

Các bên nội bộ là những người hoặc tổ chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động và quyết định trong một tổ chức. Chúng bao gồm các thành viên trong ban quản lý, nhân viên, cổ đông và các bên có quyền lợi kinh tế trong tổ chức. Internal stakeholders thường có nhiều ảnh hưởng và quyền lực trong việc định hình chiến lược và hoạt động của công ty.

Các bên ngoại vi là những cá nhân hoặc tổ chức không thuộc bên trong tổ chức, nhưng vẫn có liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động và quyết định của nó. Đây có thể là khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, các nhà đầu tư hoặc các tổ chức phi chính phủ. External stakeholders kiểm soát nguồn lực về tiền bạc, nhượng quyền, thông tin hoặc quyền lực và có thể ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu và chiến lược của một tổ chức.

Quản lý stakeholders là quá trình tương tác với, liên lạc và điều phối các yếu tố liên quan đến stakeholders để đảm bảo hiểu rõ, phân tích và quản lý những ảnh hưởng và quan điểm khác nhau của họ. Việc quản lý stakeholders hiệu quả đòi hỏi công ty hoặc dự án phải hiểu rõ mong muốn và nhu cầu của từng bên liên quan, vận dụng các chiến lược giao tiếp hiệu quả và xây dựng một môi trường giao tiếp mở và chia sẻ thông tin trong quan hệ với stakeholders.
Dưới đây là một số chi tiết hơn về stakeholders:

1. Internal stakeholders:
- Ban lãnh đạo: Bao gồm CEO, giám đốc điều hành và các thành viên quan trọng trong ban quản lý. Họ định hình chiến lược, quyết định về mục tiêu và hướng phát triển của tổ chức.
- Nhân viên: Đóng góp vào hoạt động hàng ngày của công ty và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và thành công của tổ chức.
- Cổ đông: Đầu tư vốn và có quyền lợi kinh tế trong công ty. Họ quan tâm đến lợi nhuận và giá trị gia tăng của cổ phiếu.
- Các bên có quyền lợi kinh tế: Bao gồm các đối tác liên kết, các công ty liên kết hoặc các tổ chức con, các ngân hàng hoặc các đối tác tài chính khác có quan hệ tài chính với công ty.

2. External stakeholders:
- Khách hàng: Người mua hàng hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Họ quan tâm đến chất lượng, giá trị và trải nghiệm khách hàng.
- Nhà cung cấp: Cung cấp nguyên liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ cho công ty. Họ đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng và hiệu suất của sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Cộng đồng địa phương: Bao gồm các cư dân, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà hoạt động hay các thành viên khác trong cộng đồng địa phương. Các cộng đồng quan tâm đến tác động xã hội, môi trường và tạo ra giá trị cho cộng đồng.
- Nhà đầu tư: Những người đầu tư tiềm năng hoặc hiện tại quan tâm đến việc công ty có khả năng sinh lợi và giá trị tài sản gia tăng.
- Các tổ chức phi chính phủ (NGO): Nhóm hoặc tổ chức ngoài chính phủ như tổ chức xã hội, môi trường hoặc quyền con người, quan tâm đến tác động của công ty đến môi trường, phát triển bền vững, quyền con người và các vấn đề xã hội khác.

Quản lý stakeholders đòi hỏi công ty phải định danh, phân tích và đảm bảo hiểu rõ các yếu tố quan trọng của từng bên liên quan, tìm hiểu ý kiến và mong muốn của họ, và thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến đa dạng các stakeholders khác nhau.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "stakeholders":

Tổng số: 0   
  • 1