Stakeholders là gì? Các công bố khoa học về Stakeholders

Stakeholders là nhóm cá nhân, tổ chức hoặc các bên liên quan có ảnh hưởng đến hoặc được ảnh hưởng bởi một dự án, một sản phẩm hoặc một công ty. Họ có thể là khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư, nhân viên, cộng đồng địa phương hoặc các bên liên quan khác. Stakeholders có quyền và khả năng ảnh hưởng đến quyết định và thành công của dự án hoặc công ty, vì vậy việc quản lý và liên hệ với stakeholders là một phần quan trọng của quản lý dự án và quản lý tổ chức.
Stakeholders có thể được chia thành hai loại chính: internal stakeholders (các bên nội bộ) và external stakeholders (các bên ngoại vi).

Các bên nội bộ là những người hoặc tổ chức có liên quan trực tiếp đến hoạt động và quyết định trong một tổ chức. Chúng bao gồm các thành viên trong ban quản lý, nhân viên, cổ đông và các bên có quyền lợi kinh tế trong tổ chức. Internal stakeholders thường có nhiều ảnh hưởng và quyền lực trong việc định hình chiến lược và hoạt động của công ty.

Các bên ngoại vi là những cá nhân hoặc tổ chức không thuộc bên trong tổ chức, nhưng vẫn có liên quan và ảnh hưởng đến hoạt động và quyết định của nó. Đây có thể là khách hàng, nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, cộng đồng địa phương, các nhà đầu tư hoặc các tổ chức phi chính phủ. External stakeholders kiểm soát nguồn lực về tiền bạc, nhượng quyền, thông tin hoặc quyền lực và có thể ảnh hưởng đến việc xác định mục tiêu và chiến lược của một tổ chức.

Quản lý stakeholders là quá trình tương tác với, liên lạc và điều phối các yếu tố liên quan đến stakeholders để đảm bảo hiểu rõ, phân tích và quản lý những ảnh hưởng và quan điểm khác nhau của họ. Việc quản lý stakeholders hiệu quả đòi hỏi công ty hoặc dự án phải hiểu rõ mong muốn và nhu cầu của từng bên liên quan, vận dụng các chiến lược giao tiếp hiệu quả và xây dựng một môi trường giao tiếp mở và chia sẻ thông tin trong quan hệ với stakeholders.
Dưới đây là một số chi tiết hơn về stakeholders:

1. Internal stakeholders:
- Ban lãnh đạo: Bao gồm CEO, giám đốc điều hành và các thành viên quan trọng trong ban quản lý. Họ định hình chiến lược, quyết định về mục tiêu và hướng phát triển của tổ chức.
- Nhân viên: Đóng góp vào hoạt động hàng ngày của công ty và ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và thành công của tổ chức.
- Cổ đông: Đầu tư vốn và có quyền lợi kinh tế trong công ty. Họ quan tâm đến lợi nhuận và giá trị gia tăng của cổ phiếu.
- Các bên có quyền lợi kinh tế: Bao gồm các đối tác liên kết, các công ty liên kết hoặc các tổ chức con, các ngân hàng hoặc các đối tác tài chính khác có quan hệ tài chính với công ty.

2. External stakeholders:
- Khách hàng: Người mua hàng hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty. Họ quan tâm đến chất lượng, giá trị và trải nghiệm khách hàng.
- Nhà cung cấp: Cung cấp nguyên liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ cho công ty. Họ đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng và hiệu suất của sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Cộng đồng địa phương: Bao gồm các cư dân, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhà hoạt động hay các thành viên khác trong cộng đồng địa phương. Các cộng đồng quan tâm đến tác động xã hội, môi trường và tạo ra giá trị cho cộng đồng.
- Nhà đầu tư: Những người đầu tư tiềm năng hoặc hiện tại quan tâm đến việc công ty có khả năng sinh lợi và giá trị tài sản gia tăng.
- Các tổ chức phi chính phủ (NGO): Nhóm hoặc tổ chức ngoài chính phủ như tổ chức xã hội, môi trường hoặc quyền con người, quan tâm đến tác động của công ty đến môi trường, phát triển bền vững, quyền con người và các vấn đề xã hội khác.

Quản lý stakeholders đòi hỏi công ty phải định danh, phân tích và đảm bảo hiểu rõ các yếu tố quan trọng của từng bên liên quan, tìm hiểu ý kiến và mong muốn của họ, và thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến đa dạng các stakeholders khác nhau.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "stakeholders":

Testosterone
Reactions - - Trang 155-155 - 2016
Adaptive neural dissipative control for markovian jump cyber-Physical systems against sensor and actuator attacks
Journal of the Franklin Institute - - Trang 7676-7698 - 2023
Huiyan Zhang, Zixian Chen, Ning Zhao, Bin Xing, Mathiyalagan Kalidass
Gastroenterology Programs of the National Institute of Arthritis and Metabolic Diseases
Gastroenterology - - Trang 877-879 - 1957
Ralph E. Knutti
Evaluation of heat sink performance using PCM and vapor chamber/heat pipe
Renewable Energy - - Trang 698-719 - 2021
A. Ghanbarpour, M.J. Hosseini, A.A. Ranjbar, M. Rahimi, R. Bahrampoury, M. Ghanbarpour
The Impact of Obesity on Surgically Treated Locoregional Melanoma
Annals of Surgical Oncology - - Trang 6140-6151 - 2021
Constance S. Harrell Shreckengost, Marvi Tariq, Clara R. Farley, Chao Zhang, Keith A. Delman, Ragini R. Kudchadkar, Michael C. Lowe
The impact of obesity on early-stage melanoma is poorly understood. We examined the impact of overweight and obesity on clinical outcomes in locoregional melanoma. Adults who underwent surgery at Emory University Healthcare between 2010 and 2017 for clinically stage I–II cutaneous melanoma, with known stage, height, and weight at the time of presentation, were identified. The relationship between body mass index (BMI) and clinicopathologic characteristics was assessed. Of 1756 patients, 584 were obese (33.2%; BMI ≥ 30), 658 were overweight (37.5%; BMI ≥ 25 and < 30), and 514 were normal weight (29.3%; BMI < 25). Demographics associated with obesity included male sex (odds ratio [OR] 2.6, 95% confidence interval [CI] 2.1–3.3; p < 0.001) and lower income (OR 1.5, 95% CI 1.2–1.9; p = 0.003). Melanomas in obese patients were thicker (2.0 ± 0.2 mm) than in overweight (1.7 ± 0.1 mm) or normal-weight patients (1.4 ± 0.1 mm; p = 0.002). Ulceration, mitoses, BRAF status, and sentinel lymph node (SLN) status were not affected by obesity. In multivariable analysis, obesity independently predicted increased odds of pathologic stage II melanoma (vs. stage 0 or I; OR 1.9, 95% CI 1.4–2.7, p = 0.001), but not pathologic stage III melanoma (p > 0.05). At 33 months’ median follow-up, obesity was not an independent predictor of stage-specific overall survival (p > 0.05). Obese patients are nearly twice as likely as their normal-weight peers to present with thicker melanomas, but they have similar stage-specific overall survival and SLN positivity. Obesity may promote more aggressive growth of the primary tumor, and barriers to preventive care in obese patients may exacerbate later-stage presentation.
Update on Primary Hypercalciuria From a Genetic Perspective
Journal of Urology - - Trang 1676-1682 - 2008
Giuseppe Vezzoli, Laura Soldati, Giovanni Gambaro
The impact of baby schema on perceived attractiveness, beauty, and cuteness in female adults
SpringerPlus - - Trang 1-8 - 2015
Kana Kuraguchi, Kosuke Taniguchi, Hiroshi Ashida
Beauty and cuteness are considered to represent different aspects of attractiveness and to be distinguishable from each other by their respective reliance on neonate and sexually mature features found in attractive faces. In this study, we investigated whether baby schema features in adult faces affect not only cuteness, but also beauty and attractiveness. We also investigated possible differences among attractiveness, beauty, and cuteness, and possible effects of perceived youth on these judgments. Results showed that baby schema features affected judgments of attractiveness, beauty, and cuteness, but that perceived youth did not significantly influence these judgments. Furthermore, the effect of each facial feature differed across rating types with the participants’ naïve interpretation of rating categories. This suggests that beauty predominantly refers to sexual attraction, while attractiveness refers to a non-sexual attraction regardless of participants’ gender. However, gender differences may exist in judging cuteness. Therefore, expressions related to attractiveness may incorporate different elements and this distinction may not be fully shared across gender.
Smith-Petersen Mould Arthroplasty
Journal of Arthroplasty - - Trang 916-917 - 2006
David M. Wright, Antonio Alonso, Manickam Rathinam, David H. Sochart
Spinor norm for skew-hermitian forms over quaternion algebras
Journal of Number Theory - - Trang 159-171 - 2015
Luis Arenas-Carmona, Patricio Quiroz
Bioactive alkaloids from the Red Sea marine Verongid sponge Pseudoceratina arabica
Tetrahedron - - Trang 7837-7841 - 2015
Lamiaa A. Shaala, Diaa T.A. Youssef, Jihan M. Badr, Mansour Sulaiman, Alaa Khedr, Khalid A. El Sayed
Tổng số: 2,325,340   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232534