Giới thiệu các thước đo đánh giá tác động nghiên cứu theo các mức độ

Việc đánh giá tác động nghiên cứu của một nhà khoa học, một bài báo hoặc cuốn sách, một tạp chí có thể được cung cấp thông tin thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm:

 • Trắc lượng thư mục (Bibliometrics phương pháp sử dụng các kĩ thuật về thống kê để phân tích tổng quan các thuộc tính và đặc điểm của một hệ thống tài liệu.
 • altmetrics’ (alternative metrics - các chỉ số thay thế)  thể hiện Mức độ ảnh hưởng của nghiên cứu được đo lường xét trên khía cạnh hoạt động trực tuyến, được khai thác hoặc thu thập từ các công cụ trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội (số lượng tweet, được nhắc đến, chia sẻ, liên kết, tải xuống, nhấp chuột, lượt xem, nhận xét, xếp hạng, người theo dõi, v.v.);
 • trao đổi với các học giả trong lĩnh vực này.

Mỗi cách tiếp cận đều mang lại sự hiểu biết rộng hơn. Không có một con số nào có thể cho bạn biết mọi thứ về một người hoặc công việc của họ.
Hướng dẫn này cung cấp cái nhìn tổng quan về các phương pháp đo thư mục tiêu chuẩn, các phép đo thay thế mới và một số công cụ phổ biến để truy cập cả hai. Nó cũng cung cấp thông tin về những hạn chế của các phương pháp này để đo lường tác động của nghiên cứu.

Trắc lượng thư mục

Đây là dựa trên việc đếm các ấn phẩm và trích dẫn.

Số liệu của tác giả

Số liệu tác động của tác giả nhằm mục đích đo lường tác động của tác giả so với các tác giả khác làm việc trong các lĩnh vực tương tự.

Số liệu chung

Một số số liệu có sẵn để đo lường tác động của tác giả  bao gồm:

 • h-index: chỉ số được sử dụng phổ biến nhất để chứng minh tác động của tác giả, nó bắt nguồn từ việc tính số lượng bài báo đã xuất bản (h) được trích dẫn ít nhất h lần. Vì vậy, chỉ số h của tác giả là 10 có nghĩa là tác giả đã xuất bản 10 bài báo được trích dẫn ít nhất 10 lần.
 • g-index: một sửa đổi của h-index nhằm mang lại nhiều trọng lượng hơn cho các bài viết được trích dẫn nhiều.
 • i10-index: được phát triển bởi Google Scholar, tác giả i10-index là số lượng bài viết được xuất bản bởi một tác giả nhận được ít nhất 10 trích dẫn.

Mặc dù có khả năng hữu ích nhưng những số liệu này đang gây tranh cãi. Xem những hạn chế của phép đo thư mục  để biết thêm thông tin.

Công cụ thông dụng

Mỗi công cụ đo lường tác động của tác giả dựa trên các ấn phẩm mà nó lập chỉ mục. Do đó, các công cụ khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau và bạn nên kiểm tra nhiều hơn một công cụ. Các công cụ phổ biến cung cấp số liệu tác động của tác giả bao gồm:

Số liệu bài viết

Số liệu bài viết có mục đích đo lường tác động của một bài viết bằng cách theo dõi số lần một bài viết được trích dẫn. Điều này có tác dụng tốt trong một số môn học, nhưng hãy nhớ những hạn chế của phép đo thư mục .

Công cụ thông dụng

Các công cụ sau đây cung cấp số lần trích dẫn cho các bài viết được lập chỉ mục. Danh sách này không đầy đủ.
Điều quan trọng cần nhớ là số lần trích dẫn chỉ phản ánh các trích dẫn từ các bài viết khác được công cụ cụ thể đó biết đến: ProQuest không thể cho bạn biết về các trích dẫn từ các bài viết không có trong ProQuest. Đối với các bài viết cũ hơn, độ sâu của tệp backfile của công cụ sẽ ảnh hưởng đến số lượng trích dẫn. Ví dụ: Web of Science có backfiles sâu hơn Scopus.
Nên tham khảo nhiều hơn một công cụ.

Số liệu tạp chí

Các thước đo tác động của tạp chí nhằm mục đích đo lường tầm quan trọng của một tạp chí so với các tạp chí khác trong cùng lĩnh vực.
Mặc dù có khả năng hữu ích nhưng những số liệu này đang gây tranh cãi. Điều quan trọng là phải hiểu cách thức hoạt động của việc xuất bản học thuật trong một lĩnh vực nhất định và cách xây dựng các thước đo. Những gì có tác dụng trong sinh học không thể áp dụng được vào lịch sử. Xem Những hạn chế của phép đo thư mục để biết thêm.

Công cụ thông dụng

Mỗi công cụ đo lường tác động tương đối của các tạp chí mà nó cung cấp chỉ mục. Không phải tất cả các tạp chí đều được theo dõi bởi các công cụ này vì vậy nên tham khảo nhiều hơn một công cụ.

 • Báo cáo trích dẫn tạp chí
  • Dựa trên dữ liệu Web of Science. Xem nội dung đi kèm .
  • Nội dung bao gồm Khoa học và Khoa học xã hội.
  • Xếp hạng các tạp chí dựa trên một số yếu tố: tác động, tác động 5 năm, tổng số trích dẫn, số liệu Eigenfactor.
  • Xem các video đào tạo  để được hướng dẫn về các cách khác nhau để sử dụng Báo cáo Trích dẫn Tạp chí.
 • yếu tố riêng
  • Dựa trên dữ liệu Báo cáo trích dẫn của tạp chí/Web of Science.
  • Cung cấp hai thước đo: Yếu tố riêng (thước đo tầm quan trọng tổng thể của tạp chí đối với cộng đồng khoa học) và Ảnh hưởng của bài báo (thước đo mức độ ảnh hưởng trung bình của từng bài báo của tạp chí trong 5 năm đầu tiên sau khi xuất bản).
 • SJR: Xếp hạng quốc gia & tạp chí SCImago
  • Dựa trên dữ liệu Scopus. Xem nội dung đi kèm .
  • Nội dung bao gồm Khoa học và Khoa học xã hội.
  • Xếp hạng các tạp chí thông qua nhiều yếu tố bao gồm: Chỉ số xếp hạng tạp chí SCImago, chỉ số h tạp chí, Tổng số trích dẫn và Số trích dẫn trên mỗi tài liệu.
 • Harzing's Publish or Perish (yêu cầu  tải xuống/cài đặt )