Suvmax là gì? Các công bố khoa học về Suvmax

SUVMax là một chỉ số được sử dụng trong hình ảnh y học, đo lường mức độ tăng cường hoạt động chất đang được xem xét, như đồng phân công tử cung cấp tối đa trong hình ảnh PET/CT. SUVMax là giá trị pixel cực đại trong một khu vực quan tâm của cơ thể đã được tiêm chất đồng phân và được hiệu chỉnh cho trọng lượng cơ thể và hoạt động chất.
SUVMax hoặc Standardized Uptake Value Max là một chỉ số định lượng được sử dụng trong hình ảnh y học, đặc biệt là trong PET/CT (phương pháp phát hiện toàn cầu sử dụng chẩn đoán hình ảnh phát xạ). Chỉ số này được sử dụng để đo lường mức độ tăng cường hoạt động chất đang được xem xét trong hình ảnh.

SUVMax được tính bằng cách lấy giá trị pixel cực đại trong một khu vực quan tâm (VOI - Volumes of Interest) của hình ảnh và sau đó được hiệu chỉnh cho trọng lượng cơ thể và hoạt động chất. Vì vậy, SUVMax cho phép so sánh mức độ tăng cường hoạt động chất trong khu vực quan tâm so với mức độ tăng cường hoạt động chất trong các khu vực khác của cơ thể.

SUVMax có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng y học, bao gồm nhưng không giới hạn trong phát hiện, đánh giá và theo dõi các khối u và các bệnh lý khác. SUVMax cung cấp thông tin quan trọng về tính chất của khối u, bao gồm mức độ tăng trưởng và hoạt động chất, giúp cho việc chuẩn đoán sớm, phân loại bệnh và đưa ra quyết định điều trị phù hợp.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng SUVMax chỉ là một phần trong quá trình đánh giá hình ảnh PET/CT và cần được xem xét kết hợp với các đánh giá khác như kích cỡ của khối u, mô học và dấu hiệu lâm sàng khác để đưa ra kết luận chẩn đoán chính xác.
Trong hình ảnh y học, SUV (Standardized Uptake Value) là một đại lượng được sử dụng để đo lường mức độ tăng cường hoạt động chất đang được xem xét. Trong trường hợp của SUVMax, điều này đề cập đến giá trị pixel cực đại trong một khu vực quan tâm của hình ảnh PET/CT.

PET/CT là một phương pháp hình ảnh y học kết hợp hai phương pháp: PET (phát hiện toàn cầu sử dụng chẩn đoán hình ảnh phát xạ) và CT (tomography tính toán), cho phép xem xét cả khối u hoặc các vùng tổn thương trong cơ thể bằng cách kết hợp thông tin về cấu trúc và chức năng.

SUVMax được tính toán bằng cách lấy giá trị pixel cực đại trong một khu vực quan tâm đặc biệt của hình ảnh PET/CT. Khu vực này thường xác định bằng cách chọn một ROI (Region of Interest) xung quanh khối u hoặc vùng quan tâm, và SUVMax được tính bằng cách chọn giá trị pixel cực đại trong ROI.

Thông thường, SUVMax được hiệu chỉnh cho trọng lượng cơ thể và hoạt động chất, trong đó trọng lượng cơ thể được tính theo công thức chuẩn: SUVMax = (giá trị pixel cực đại trong ROI x trọng lượng cơ thể) / (liều lượng hoạt động chất).

SUVMax có thể cho biết mức độ tăng trưởng và hoạt động chất của khối u hoặc vùng quan tâm so với các vùng khác trong cơ thể. Giá trị SUVMax cao thường cho thấy mức độ tăng trưởng và hoạt động chất cao hơn, có thể chỉ ra sự hiện diện của khối u hay vùng tổn thương nghiêm trọng.

Tuy nhiên, SUVMax cũng có nhược điểm, bao gồm ảnh hưởng của nhiễu (noise) trong hình ảnh, ảnh hưởng từ quá trình xử lý hình ảnh và sai số trong việc định vị ROI. Vì vậy, SUVMax cần phải được xem xét trong ngữ cảnh lâm sàng và kết hợp với các thông số khác để đưa ra kết luận chẩn đoán đầy đủ và chính xác.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "suvmax":

Goal orientation profiles and task performance growth trajectories
Motivation and Emotion - Tập 32 Số 4 - Trang 296-309 - 2008
Yeo, Gillian B., Sorbello, Tamma, Koy, Annette, Smillie, Luke D.
Goal orientation theories were used to generate predictions regarding the moderating effect of goal orientation profiles on task performance growth trajectories. Participants were given multiple trials of practice on an air traffic control task. Analyses were conducted using growth curve modeling. As expected, individuals with high performance-approach orientation improved their task performance scores faster than their counterparts. The interaction between mastery and performance-avoid orientations moderated the performance growth curve such that individuals with high mastery and low performance-avoid orientation improved their performance at the fastest rate. The interaction between performance-approach and performance-avoid orientations also moderated the performance growth curve. Individuals with low performance-approach and high performance-avoid orientation improved their performance at the slowest rate. These findings contribute to theory and practice by elucidating how various combinations of goal orientations influence the rate of skill acquisition.
Production of Ca2+-Independent and Acidstable Recombinant α-Amylase of Bacillus acidicola Extracellularly and its Applicability in Generating Maltooligosaccharides
Molecular Biotechnology - Tập 58 Số 11 - Trang 707-717 - 2016
Parashar, Deepak, Satyanarayana, T.
The recombinant acidstable α-amylase (Ba-amy) of acidophilic bacterium Bacillus acidicola TSAS1 has been produced extracellularly using a combination of cloning (E. coli and P. pastoris) and physico-chemical treatment strategies. A total of 150,000 U/L of Ba-amy were attained under constitutive promoter in P. pastoris, which is 15-fold higher than that of the wild strain B. acidicola (10,000 U/L). The recombinant P. pastoris integrated two copies of Ba-amy under GAP promoter. The pure Ba-amy expressed in P. pastoris is a glycoprotein of 66 kDa, which is optimally active at pH 4.0 and 60 °C with a T 1/2 of 25 min at 70 °C. The K m, V max and K cat values of the recombinant Ba-amy are 1.66 mg/mL, 53.6 µmol/mg/min and 106.8/s, respectively. The enzyme generates maltose (30 %), maltotriose (20 %) and other higher maltooligosaccharides from starch, thus, useful in baking as an antistale. This is the first report on the optimization of extracellular production of recombinant acidic α-amylase of an acidophilic bacterium.
Physico−chemical, respiratory and fungicide residue changes in wax coated mandarin fruit stored at chilling temperature with intermittent warming
Journal of Food Science and Technology - Tập 48 Số 2 - Trang 150-158 - 2011
Ladaniya, Milind Shivratan
Influence of chilling temperature, intermittent warming (IW) and fungicidal wax coating was evaluated during storage of ‘Nagpur’ mandarins (Citrus reticulata Blanco). Fruits were light green coloured with slight colour-break at the start of storage. Waxed and non-waxed fruits were stored at 3.5 °C (constant), 2 weeks at 3.5 °C followed by IW for 1 week at 19.5 °C (cycle) and at 6.5 °C (constant), and were evaluated immediately after 30, 45, 60, 75 days and also after 1 week holding at ambient condition (24 ± 2 °C, 60–70% RH). There was no chilling injury to fruit under IW treatment irrespective of coating. At 3.5 °C (constant) chilling injury appeared after 45 days during 1 week holding and thereafter increased at each storage interval. Wax coated fruit had lower chilling injury. Fruit under IW treatment and at 6.5 °C (constant) developed yellow-orange colour while at 3.5 °C (constant) fruit remained green during storage. Juice content, titratable acidity and ascorbic acid contents were not affected by temperature regimes and waxing while total soluble solids content was higher with IW treatment. Reducing and total sugars were higher in fruits stored at IW treatment and at 6.5 °C (constant) than at 3.5 °C (constant). Total peel phenols content were not significantly affected by waxing and temperature regimes. However, loss of phenols content was higher at 3.5 °C (constant). Phenol content decreased during storage. At 3.5 °C (constant), chlorophyll (‘a’, ‘b’ and total) content in peel was maximum while total carotenoids were minimum with little colour development. Rapid colour development was recorded under IW and also at 1 week holding. Wax coating delayed colour development at 3.5 °C (constant). Initially carbendazim residues were higher in peel (4.0 ppm) and pulp (3.2 ppm) of waxed fruit than in non-waxed (3.2 ppm in peel and 3.1 ppm in pulp) fruit. Overall drop in residues till storage up to 75 days+ 1 week over the initial values was 80.2–85.6% in peel and 56.2–75.8% in pulp of waxed and non-waxed fruit, respectively. Respiration was lower in waxed fruit. Respiratory rate was lowest at 3.5 °C (constant) and it changed with IW. At 3.5 °C and 6.5 °C (constant), range of respiration was 4–6 mgCO2/kg/h and 7–9 mgCO2/kg/h, respectively in waxed and non-waxed fruit. Respiratory rate increased as the fruit was removed to warmer temperature. Chilling injury caused considerable rise in respiration rate of fruit. Present findings indicated that storage life of ‘Nagpur’ mandarin can be extended up to 75 days at 3.5 °C with IW.
Fatal ureaplasmal pneumonia and sepsis in a newborn infant
Zeitschrift für Kinderheilkunde - Tập 150 Số 11 - Trang 782-783 - 1991
Brus, F., van Waarde, W. M., Schoots, C., Bambang Oetomo, S.
Ureaplasma urealyticum was isolated in pure culture from blood tracheal aspirate and lung tissue in a newborn infant, who died of a severe pneumonia within 48h after birth. The clinical course was characterized by persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN). Post-mortem examination revealed extensive hyaline membrane formation combined with signs of inflammation in both lungs. The clinical and histopathological picture resembled that of early onset group B haemolytic streptococcal pneumonia/sepsis.
Propagation of a wavepacket on a model fractal lattice
Pramana - Tập 45 - Trang 545-560 - 1995
P K Chattaraj, S Nath
Dynamics of a wavepacket on a model fractal surface has been studied by solving the pertinent time dependent Schrödinger equation. Spatial and temporal behaviour of charge and current densities and a local chemical potential for two different fractal lattices have been considered. Important insight into the dynamics has been obtained through time dependence of various quantities like macroscopic kinetic energy, global current, Shanon entropy, density correlation and global chemical potential. This study would be helpful in simulating adsorption and catalysis.
Growth of a tree with allocations rules: part 2 dynamics
The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems - Tập 94 - Trang 1-13 - 2021
Olivier Bui, Xavier Leoncini
 Following up on a previous work (Bui and Leoncini in Eur Phys J B 92, 2019) we examine a model of transportation network in some source-sink flow paradigm subjected to growth and resource allocation. The model is inspired from plants, and we add rules and factors that are analogous to what plants are subjected to. We study how different resource allocation schemes affect the tree and how the schemes interact with additional factors such as embedding the network into a 3D space and applying gravity or shading. The different outcomes are discussed.
The principles of building the information-analytical system of a teaching and research situation center
Scientific and Technical Information Processing - Tập 36 - Trang 43-48 - 2009
A. N. Danchul
The requirements for a situation center in the analytical services of administrative management are formulated; their functions and types of support are considered using the example of the Russian Academy of State Service attached to the President of the Russian Federation.
Enhanced Microwave Absorption Properties of Flexible Polymer Composite Based on Hexagonal NiCo2O4 Microplates and PVDF
Journal of Electronic Materials - Tập 45 Số 8 - Trang 4202-4207 - 2016
Luo, Hui, Wang, Xian, Song, Kai, Yang, Jing, Gong, Rongzhou
Hexagonal NiCo2O4 microplates were synthesized via a facile one-pot hydrothermal method and followed by a subsequent annealing process. The complex permittivity and permeability of a NiCo2O4 and polyvinylidene fluoride (PVDF) composite were investigated over 2–18 GHz. The experiment indicated that the good microwave absorption performance of NiCo2O4@PVDF depends on dielectric loss and quarter-wavelength cancellation. Our results show that the absorption frequency bandwidth of reflection loss (RL) less than −20 dB for the NiCo2O4@PVDF composite can be measured over the frequency range of 3–15.5 GHz with an absorbing thickness that varies in the range of 1.25–5 mm. Furthermore, an optimal RL of −44.8 dB was observed at 10.7 GHz with a thickness of 1.75 mm. The loss mechanism is also discussed.
Endoskopische clipassistierte Platzierung einer Ernährungssonde
Gastroenterologe - Tập 7 Số 6 - Trang 525-526 - 2012
Arnold, J.C.
Beitrag zur Kenntnis der Fehlbildungen mit Defekten am hinteren Körperende
Anatomische Hefte - Tập 110 - Trang 322-343 - 1939
Gian Töndury
Tổng số: 3,649,627   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 364963