Giáo dục tài chính là gì? Các công bố khoa học về Giáo dục tài chính

Giáo dục tài chính là quá trình giảng dạy và học tập về kiến thức, kỹ năng và thái độ liên quan đến tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Nó nhằm mục tiêu giúp cá nhân và tổ chức có khả năng quản lý, sử dụng và định hình tài chính một cách hiệu quả, từ đó tạo sự bền vững và thịnh vượng. Giáo dục tài chính giúp người học hiểu về quyết định tài chính, nguyên tắc tiết kiệm, đầu tư, quản lý nợ, lập kế hoạch tài chính và kỹ năng giải quyết vấn đề tài chính.
Giáo dục tài chính bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau để giúp mọi người hiểu và đạt được kiến thức và kỹ năng về tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Dưới đây là một số khía cạnh chi tiết trong giáo dục tài chính:

1. Nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân: Giáo dục tài chính giúp người học hiểu và áp dụng các nguyên tắc quản lý tài chính cá nhân như lập kế hoạch ngân sách, tiết kiệm và đầu tư thông minh, quản lý nợ và tạo dựng mục tiêu tài chính.

2. Hiểu về thu nhập và chi tiêu: Giáo dục tài chính giúp người học hiểu và quản lý thu nhập và chi tiêu một cách hợp lý. Ví dụ như biết cách xác định thu nhập, làm việc với ngân sách, phân loại chi tiêu và tìm cách tiết kiệm.

3. Kiến thức về đầu tư: Giáo dục tài chính cung cấp kiến thức cơ bản về các công cụ đầu tư như cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư và bất động sản. Nó giúp người học hiểu rõ rủi ro và tiềm năng sinh lợi của từng loại đầu tư và cách thực hiện quản lý đầu tư.

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề tài chính: Giáo dục tài chính đào tạo kỹ năng giải quyết vấn đề tài chính, giúp người học xác định và phân tích vấn đề, đưa ra quyết định thông minh và công bằng. Nó cũng khuyến khích tư duy sáng tạo và tự tin trong việc giải quyết các vấn đề tài chính phức tạp.

5. Lập kế hoạch tài chính: Giáo dục tài chính cung cấp kiến thức và kỹ năng để lập kế hoạch tài chính cá nhân hoặc doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc thiết lập mục tiêu, đánh giá tài sản và nợ, xác định các cơn khủng hoảng tài chính có thể xảy ra và lập kế hoạch dự phòng phù hợp.

6. Quản lý nợ: Giáo dục tài chính giúp người học hiểu về rủi ro và lợi ích của việc vay nợ. Nó cung cấp kiến thức về các loại khoản vay, lãi suất, biểu đồ trả góp và các phương pháp quản lý nợ.

Tổng quan, giáo dục tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và trang bị cho con người các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp một cách hiệu quả, từ đó đạt được sự ổn định tài chính và tăng cường khả năng định hình cuộc sống và sự phát triển bền vững.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "giáo dục tài chính":

Myxoma of the mitral valve diagnosed by echocardiography
American Heart Journal - - Trang 803-805 - 1986
Philippe Gosse, Daniel Herpin, Raymond Roudaut, Marie-Christine Malergue, Maïté Longy, Eugéne Baudet, Modeste Dallocchio
Antimicrobial Food Packaging Materials from Poly(ethylene-co-methacrylic acid)
LWT - - Trang 191-195 - 1999
Yih-Ming Weng, Min-Jane Chen, Wenlung Chen
Intraoperative localization of arteriovenous malformation of a jejunum with combined use of angiographic methods and indocyanine green injection: Report of a new technique
International Journal of Surgery Case Reports - - Trang 137-140 - 2016
Hiromi Ono, Mitsuo Kusano, Futoshi Kawamata, Yasushi Danjo, Masato Kawakami, Kimimoto Nagashima, Hiroshi Nishihara
The Effects of Mindfulness on Athlete Burnout, Subjective Well-being, and Flourishing Among Elite Athletes: A Test of Multiple Mediators
Mindfulness - - Trang 1899-1908 - 2021
Chun-Qing Zhang, Xin Li, Pak-Kwong Chung, Zhijian Huang, Danran Bu, Dandan Wang, Yang Guo, Xiang Wang, Gangyan Si
The current study aimed to examine the mediation effects of experiential acceptance, cognitive defusion, decentering, and nonattachment on the paths from mindfulness to athlete burnout, subjective well-being, and flourishing among elite athletes. Chinese elite athletes (n = 515; 225 females) were recruited from three provincial sports centers representing 22 sports. The athletes completed self-reported measures of mindfulness, experiential acceptance, cognitive defusion, decentering, and nonattachment, athlete burnout, subjective well-being, and flourishing. Path analyses were conducted to test the mediation effects from mindfulness to athlete burnout, subjective well-being, and flourishing. Path analyses revealed that the effect from mindfulness to athlete burnout was mediated by experiential acceptance, cognitive defusion, and nonattachment, but not decentering. The effect from mindfulness to subjective well-being was mediated by decentering, cognitive defusion, and nonattachment, but not experiential acceptance. The effect from mindfulness to flourishing was mediated by decentering and nonattachment, but not experiential acceptance and cognitive defusion. Findings from this study provided empirical support for the changing mechanisms regarding how mindfulness leads to adaptive and maladaptive outcomes, which can inform future mindfulness-based interventions for elite athletes.
Phase equilibria in the Tl2MoO4-Pr2(MoO4)3-Hf(MoO4)2 system and crystal structure of TlPr(MoO4)2
Inorganic Materials - - Trang 1224-1226 - 2013
V. G. Grossman, B. G. Bazarov, L. A. Glinskaya, Zh. G. Bazarova
Subsolidus (450–480°C) phase relations in the Tl2MoO4-Pr2(MoO4)3-Hf(MoO4)2 system have been studied by X-ray diffraction. The system has been shown to contain molybdates with the compositions Tl5PrHf(MoO4)6 (5: 1: 2), TlPrHf0.5(MoO4)3 (1: 1: 1), and Tl2PrHf2(MoO4)6.5 (2: 1: 4). Single crystals of the double molybdate TlPr(MoO4)2 have been grown for the first time from high-temperature solutions through spontaneous nucleation, and their crystal structure has been determined: tetragonal symmetry, sp. gr. P4/nnc, a = 6.3170(1) Å, c = 9.5529(2) Å, V = 381.204(12) Å3, Z = 2.
Persistent chlorinated organic contaminants in harbour porpoises from the North Sea, the Baltic Sea and Arctic waters
Science of the Total Environment - - Trang 351-361 - 1999
R. Bruhn, N. Kannan, G. Petrick, D.E. Schulz-Bull, J.C. Duinker
FT-IR spectroscopy with chemometrics for rapid detection of wheat flour adulteration with barley flour
Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit - - Trang 245-261 - 2020
Fatma Nur Arslan, Gönül Akin, Şükriye Nihan Karuk Elmas, Birol Üner, Ibrahim Yilmaz, Hans-Gerd Janssen, Adnan Kenar
The quality of wheat flour (WF) is among the highest of cereal flours and therefore, it is one of the most expensive flours for manufacturing food products. In developing countries, adulteration of WF by mixing up with lower price cereal flours is often seen. Hence, the classification and determination of the adulteration quantity in WF is of great interest. The aim of this research was to evaluate the feasibility of FT-IR spectroscopy and multivariate data analysis methods for the detection of adulteration of WF with the most likely adulterant barley flour (BF). For this purpose, 20 pure cereal flours and 120 flour blends were analyzed using FT-IR spectroscopy with chemometrics. The spectra were collected in the region of 4000–450 cm−1 and up to 15 wavenumber regions corresponding to peaks of flour constituents were selected. The classification limit value of soft independent modeling of class analogies for detection of BF added to WF was better than 1%. Additionally, 98.25% of the flours were correctly classified by linear discriminant analysis. Partial least squares regression was adopted to construct a model to quantify the adulteration level. The root mean square error of calibration for sample calibration associated forecast parameters was 0.34–1.34% and the root mean square error of cross validation was 0.36–1.50%. Thus, the BF adulterant could be detected down to approximately 0.30%.
Ankle tuberculosis: a report of four cases in a Japanese hospital
Journal of Orthopaedic Science - - Trang 668-668 - 2004
Sanshiro Inoue, Shinsuke Matsumoto, Youichiro Iwamatsu, Masatoshi Satomura
A subspace estimator for fixed rank perturbations of large random matrices
Journal of Multivariate Analysis - - Trang 427-447 - 2013
Walid Hachem, Philippe Loubaton, Xavier Mestre, Jamal Najim, Pascal Vallet
Factors associated with professional support access among a prospective cohort of methamphetamine users
Journal of Substance Abuse Treatment - - Trang 235-241 - 2013
Brendan Quinn, Mark Stoové, Paul Dietze
Tổng số: 2,324,033   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232404