Real time rt pcr là gì? Các công bố khoa học về Real time rt pcr

Real-time RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) là một phương pháp phân tích gene và xác định mức độ biểu hiện gen hiện tại trong một mẫu. Nó kết hợp hai kỹ thuật khác nhau - RT (đảo ngược chuyển) và PCR (Phản ứng chuỗi Polymerase) để phục vụ cho mục đích phân tích và đo lường mức độ biểu hiện gen một cách cụ thể.

Trong quá trình Real-time RT-PCR, RNA môi trường được chuyển thành DNA sử dụng enzyme reverse transcriptase. Sau đó, DNA này được nhân bản hàng triệu lần bằng PCR sử dụng primer đặcif để tạo ra số lượng lớn các đoạn cDNA. Quá trình PCR được theo dõi trực tiếp trong thời gian thực từng vòng, và kết quả đo lường được hiển thị ngay sau mỗi vòng PCR.

Real-time RT-PCR cung cấp thông tin về mức độ biểu hiện gen hiện tại trong một mẫu và cung cấp sự đo lường chuẩn xác và nhạy cảm. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu di truyền, y học, và sinh học phân tử để xác định mức độ biểu hiện gen trong các mẫu nghiên cứu.
Real-time RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) là một phương pháp phân tích gen dựa trên sự kết hợp giữa reverse transcription (RT) và polymerase chain reaction (PCR). Phương pháp này được sử dụng để phân tích và đo lường mức độ biểu hiện gen một cách định lượng và cung cấp thông tin về số lượng gen hiện tại trong một mẫu xác định.

Quá trình Real-time RT-PCR bao gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị mẫu: RNA được trích xuất từ mẫu mô hoặc tế bào. RNA này chứa thông tin di truyền từ gen mục tiêu cần phân tích.

2. Reverse transcription (RT): RNA môi trường được chuyển đổi thành cDNA (Complementary DNA) bằng cách sử dụng enzyme reverse transcriptase. Các nucleotide có thể được sử dụng để đánh dấu cDNA để thuận tiện cho việc thu thập dữ liệu.

3. PCR amplification: Sự nhân đôi cDNA được thực hiện bằng cách sử dụng enzyme polymerase và các primer (một cặp primer ngược và tiến) nhằm nhân bản đoạn gen mục tiêu. Vòng lặp này sẽ làm tăng lượng gen mục tiêu tạo ra.

4. Detection: Trong quá trình PCR, một fluorochrome đặc biệt (như SYBR Green hoặc TaqMan probe) được sử dụng để theo dõi sự gia tăng lượng gen theo thời gian. Mỗi lần quá trình PCR hoàn tất, hàm lượng fluorochrome được đo lường và xác định sự tăng trưởng gen.

5. Analysis: Sử dụng các phần mềm phân tích đặc biệt, kết quả dữ liệu thu được từ quá trình PCR được phân tích và biểu đồ hoá. Mức độ biểu hiện gen trong mẫu được xác định dựa trên tham số như quãng thời gian tăng trưởng (Ct), tương ứng với số vòng PCR cần thiết để đạt được ngưỡng nhất định của gen mục tiêu.

Real-time RT-PCR cho phép người ta giám sát và đo lường mức độ biểu hiện gen một cách chính xác và nhạy cảm. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu di truyền, sinh học phân tử, y học dự đoán và xác định chẩn đoán.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "real time rt pcr":

Tổng số: 0   
  • 1