Real time rt pcr là gì? Các công bố khoa học về Real time rt pcr

Real-time RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) là một phương pháp phân tích gene và xác định mức độ biểu hiện gen hiện tại trong một mẫu. Nó kết hợp hai kỹ thuật khác nhau - RT (đảo ngược chuyển) và PCR (Phản ứng chuỗi Polymerase) để phục vụ cho mục đích phân tích và đo lường mức độ biểu hiện gen một cách cụ thể.

Trong quá trình Real-time RT-PCR, RNA môi trường được chuyển thành DNA sử dụng enzyme reverse transcriptase. Sau đó, DNA này được nhân bản hàng triệu lần bằng PCR sử dụng primer đặcif để tạo ra số lượng lớn các đoạn cDNA. Quá trình PCR được theo dõi trực tiếp trong thời gian thực từng vòng, và kết quả đo lường được hiển thị ngay sau mỗi vòng PCR.

Real-time RT-PCR cung cấp thông tin về mức độ biểu hiện gen hiện tại trong một mẫu và cung cấp sự đo lường chuẩn xác và nhạy cảm. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu di truyền, y học, và sinh học phân tử để xác định mức độ biểu hiện gen trong các mẫu nghiên cứu.
Real-time RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) là một phương pháp phân tích gen dựa trên sự kết hợp giữa reverse transcription (RT) và polymerase chain reaction (PCR). Phương pháp này được sử dụng để phân tích và đo lường mức độ biểu hiện gen một cách định lượng và cung cấp thông tin về số lượng gen hiện tại trong một mẫu xác định.

Quá trình Real-time RT-PCR bao gồm các bước sau:

1. Chuẩn bị mẫu: RNA được trích xuất từ mẫu mô hoặc tế bào. RNA này chứa thông tin di truyền từ gen mục tiêu cần phân tích.

2. Reverse transcription (RT): RNA môi trường được chuyển đổi thành cDNA (Complementary DNA) bằng cách sử dụng enzyme reverse transcriptase. Các nucleotide có thể được sử dụng để đánh dấu cDNA để thuận tiện cho việc thu thập dữ liệu.

3. PCR amplification: Sự nhân đôi cDNA được thực hiện bằng cách sử dụng enzyme polymerase và các primer (một cặp primer ngược và tiến) nhằm nhân bản đoạn gen mục tiêu. Vòng lặp này sẽ làm tăng lượng gen mục tiêu tạo ra.

4. Detection: Trong quá trình PCR, một fluorochrome đặc biệt (như SYBR Green hoặc TaqMan probe) được sử dụng để theo dõi sự gia tăng lượng gen theo thời gian. Mỗi lần quá trình PCR hoàn tất, hàm lượng fluorochrome được đo lường và xác định sự tăng trưởng gen.

5. Analysis: Sử dụng các phần mềm phân tích đặc biệt, kết quả dữ liệu thu được từ quá trình PCR được phân tích và biểu đồ hoá. Mức độ biểu hiện gen trong mẫu được xác định dựa trên tham số như quãng thời gian tăng trưởng (Ct), tương ứng với số vòng PCR cần thiết để đạt được ngưỡng nhất định của gen mục tiêu.

Real-time RT-PCR cho phép người ta giám sát và đo lường mức độ biểu hiện gen một cách chính xác và nhạy cảm. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như nghiên cứu di truyền, sinh học phân tử, y học dự đoán và xác định chẩn đoán.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "real time rt pcr":

Novel bacterial biofilm consortia that degrade and detoxify the carcinogenic diazo dye Congo red
Archives of Microbiology - - Trang 643-654 - 2020
Md. Manjurul Haque, Md. Amdadul Haque, Md Khaled Mosharaf, Polash Kisku Marcus
Free-living planktonic single bacterial strain can decolorize Congo red (CR) but often produces the carcinogenic, mutagenic and genotoxic aromatic amines. Planktonic single and bacterial consortia are more susceptible to toxic pollutants than their biofilm counterparts. In the present study, four biofilm consortia (C1 = Vitreoscilla sp. ENSG301, Acinetobacter lwoffii ENSG302, Klebsiella pneumoniae ENSG303 and Pseudomonas fluorescens ENSG304, C2 = Escherichia coli ENSD101, Enterobacter asburiae ENSD102 and E. ludwigii ENSH201, C3 = E. asburiae ENSD102, Vitreoscilla sp. ENSG301 and Bacillus thuringiensis ENSW401, and C4 = E. coli ENSD101, E. ludwigii ENSH201 and B. thuringiensis ENSW401) were prepared and assessed for bioremediation of CR. All these biofilm consortia remarkably decolorized (96.9 to 99.5%) the CR (100 mg/L) in static condition within 72 h incubation at 28 °C. These consortia also synthesized significantly more intracellular azoreductase and laccase enzyme than extracellular of these enzymes. UV–Vis spectral analysis revealed that the major peak at 478 nm wavelength of CR was completely disappeared. FTIR analysis showed several major peaks along with azo bonds are completely or partly disappeared, deformed or widened. Chemical oxygen demand was reduced by 86.4, 85.5, 87.0 and 86.2% by C1, C2, C3 and C4, respectively. Accordingly, biodegraded metabolites of CR by different biofilm consortia did not inhibit the germination of wheat seeds and bacterial growth. Thus, these biofilm consortia can be applied in bioremediation of wastewater containing CR for safe disposal into the environment. To our knowledge, this is the first report on degradation and detoxification of aqueous solution containing CR by bacterial biofilm consortia.
Use of Technology for Educating Melanoma Patients
Journal of Cancer Education - - Trang 445-450 - 2010
Nicole Marble, Lois J. Loescher, Kyung Hee Lim, Heather Hiscox
We evaluated the feasibility of using technology for melanoma patient education in a clinic setting. We assessed technology skill level and preferences for education. Data were collected using an adapted version of the Use of Technology Survey. Most participants owned a computer and DVD player and were skilled in the use of these devices, along with Internet and e-mail. Participants preferred the option of using in-clinic and at-home technology versus in-clinic only use. Computer and DVD applications were preferred because they were familiar and convenient. Using technology for patient education intervention is a viable option; however, patients’ skill level and preferences for technology should be considered.
Control of electromagnetically induced transparency and Fano resonances in a hybrid optomechanical system
European Physical Journal D - - Trang 1-9 - 2019
Kamran Ullah
We study the control of electromagnetically induced transparency and Fano resonances in a hybrid optomechanical system based on Bose-Einstein condensate trapped inside a high finesse Fabry Pérot cavity coupled with two charged nanomechanical resonators. The system is driven by a pump field and probed by a probe field. The nanomechanical resonators are connected to an external bias voltage V1(−V2) and generated electrostatic Coulomb coupling gc. In this study, we show that the electromagnetically induced transparency can be controlled by the s-wave scattering frequency ωsw as well as by the coupling frequencies of the system. Further, studying the effect of Bogoliubov mode, the transparency window splits from double to triple windows. At strong atom-atom interaction, we explain the asymmetric windows’ and explain their physical understanding.
Selection of alkali polymolybdates as fluxes for crystallization of double molybdates of alkali metals, zirconium or hafnium, revisited crystal structures of K2Mo2O7, K2Mo3O10, Rb2Mo3O10 and ionic conductivity of A2Mo2O7 and A2Mo3O10 (A = K, Rb, Cs)
Journal of Physics and Chemistry of Solids - - Trang 110054 - 2021
Evgeniya S. Zolotova, Sergey F. Solodovnikov, Zoya A. Solodovnikova, Vasiliy N. Yudin, Nikolai F. Uvarov, Aleksandr S. Sukhikh
Psychosomatic Manifestations of Gastrointestinal Disorders
Medical Clinics of North America - - Trang 877-888 - 1942
Stephen P. Jewett
EMG as a key tool to assess motor lateralization and hand reaction time asymmetries
Journal of Neuroscience Methods - - Trang 85-89 - 2009
Benedicte Ballanger, Philippe Boulinguez
Topochemistry, optical anisotropy and FT-IR microspectroscopy of the cocoon of Lithurgus chrysurus (Hymenoptera, Megachilidae)
Micron - - Trang 87-96 - 2016
Maria Luiza S. Mello, Eli Heber M. dos Anjos, Benedicto de Campos Vidal, Jerome G. Rozen
Dose analysis of nearby residents and workers due to the emission accident of gaseous radioactive material at the spent resin mixture treatment facility
Nuclear Engineering and Technology - - Trang 4543-4553 - 2023
Jaehoon Byun, Seungbin Yoon, Hee Reyoung Kim
Hyperfine field systematics of nonmagnetic ions in ferromagnetic alloys
Journal of Magnetism and Magnetic Materials - - Trang 99-111 - 1978
P. Jena
Deviations of a uniaxial gyro stabilizer on an oscillating base
International Applied Mechanics - - Trang 864-866 - 1976
G. A. Dzhagarov
Tổng số: 2,327,438   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232744