Cộng hưởng từ tương phản pha động là gì? Các công bố khoa học về Cộng hưởng từ tương phản pha động

Cộng hưởng từ tương phản pha động là hiện tượng xảy ra khi hai sóng có tần số giống nhau nhưng pha của chúng trái dấu (một sóng có pha lệch 180 độ so với sóng kia) gặp nhau và tạo ra hiện tượng giao thoa. Kết quả của sự cộng hưởng này được xác định bởi biên độ và pha ban đầu của hai sóng. Khi biên độ của hai sóng bằng nhau và pha ban đầu của chúng trái dấu, hiện tượng giao thoa sẽ tạo ra một sóng với biên độ lớn gấp đôi so với sóng gốc. Ngược lại, nếu biên độ của hai sóng không bằng nhau, hiện tượng cộng hưởng sẽ tạo ra một sóng với biên độ nhỏ hơn hoặc bằng tổng biên độ của hai sóng.
Để hiểu rõ hơn về cộng hưởng từ tương phản pha động, ta cần xem xét các trường hợp cụ thể.

1. Cộng hưởng đồng pha: Khi hai sóng có cùng pha, nghĩa là hai sóng đạt tới điểm giao nhau cùng lúc, chúng sẽ cộng hưởng để tạo ra một sóng mới có biên độ lớn hơn. Biến đổi này được gọi là cộng hưởng cực đại. Biên độ của sóng mới được tính bằng tổng của biên độ của hai sóng gốc.

2. Cộng hưởng trái pha: Khi hai sóng có pha trái dấu, nghĩa là hai sóng đạt tới điểm giao nhau lúc một sóng đạt đỉnh và sóng kia đạt thung, hoặc ngược lại, chúng sẽ gây hiệu ứng tương phản và biên độ của sóng kết hợp giảm đi so với sóng gốc. Biên độ của sóng kết hợp được tính bằng hiệu số giữa biên độ của hai sóng gốc.

3. Cộng hưởng không pha: Khi hai sóng có pha không phù hợp mà không chỉ trái phấn còn bất kì gia trị tùy ý nào, kết quả cộng hưởng sẽ là một sóng tạo thành từ hai sóng gốc với tần số và biên độ khác nhau. Các yếu tố phức tạp này khiến hiệu quả cộng hưởng khó đo lường và phụ thuộc vào các yếu tố như biên độ, pha ban đầu và tần số của hai sóng.
Trong trường hợp cụ thể hơn, ta có thể xem xét hai sóng có cùng tần số, được biểu diễn bằng phương trình hàm sóng sau:

y1(x, t) = A1sin(kx - ωt + φ1)

y2(x, t) = A2sin(kx - ωt + φ2)

Trong đó:
- y1 và y2 là biến đổi của biên độ của hai sóng,
- A1 và A2 là biên độ của hai sóng,
- k là vectơ sóng (tần số không gian),
- ω là tần số góc (tần số thời gian),
- x là vị trí trong không gian,
- t là khoảng thời gian,
- φ1 và φ2 là giá trị pha ban đầu của hai sóng.

Sau khi sử dụng phương trình trên, ta có thể tính được biên độ y(x, t) của sóng kết hợp:

y(x, t) = y1(x, t) + y2(x, t)

y(x, t) = A1sin(kx - ωt + φ1) + A2sin(kx - ωt + φ2)

Từ đây, ta có thể sử dụng công thức cộng năm giữa hai hàm sin để tính toán biên độ y(x, t) và áp dụng các quy tắc hợp phức để rút gọn phương trình. Kết quả sẽ phụ thuộc vào giá trị của biên độ, tần số, và pha ban đầu của hai sóng gốc.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "cộng hưởng từ tương phản pha động":

Prise en charge des métastases hépatiques synchrones d'origine colorectale
Bulletin du Cancer - - Trang 363-371 - 2013
Aurélien Dupré, Johan Gagnière, Yao Chen, Michel Rivoire
WEDM investigation and fuzzy logic modelling of AA7075/SiC metal matrix composites
Materials Today: Proceedings - - Trang 1988-1994 - 2020
Ashish Kumar Singh, Kakoli Roy, Shubhajit Das, Sangeeta Das
Dietary buckwheat enhances sirtuin1 without calorie restriction
Journal of Cereal Science - - Trang 103004 - 2020
Shubhra Pande, Rajeev Ranjan, Anton N. Shuvaev, Natalia A. Malinovskaya, Maria Ryazanova, Alla B. Salmina, Oksana A. Kolenchukova, Valentina A. Kratasyuk
Report of the 13th Annual Meeting of the Japanese Society of Immunotoxicology (JSIT 2006)
Environmental Health and Preventive Medicine - - Trang 151-152 - 2007
Takemi Otsuki
Classification of Non-alkaliphilic Halobacteria Based on Numerical Taxonomy and Polar Lipid Composition, and Description of Haloarcula gen. nov. and Haloferax gen. nov.
Systematic and Applied Microbiology - - Trang 89-99 - 1986
Marina Torreblanca, F. Rodriguez-Valera, Guadalupe Juez, Antonio Ventosa, Masahiro Kamekura, Morris Kates
High-resolution, non-contact, cellular level imaging of the cornea of the eye in vivo
Optics and Laser Technology - - Trang 107922 - 2022
C.S. Suchand Sandeep, Nyein Chan Lwin, Yu-Chi Liu, Veluchamy Amutha Barathi, Tin Aung, Mani Baskaran, Vadakke Matham Murukeshan
Nanostructured glass ceramics based on fluorophosphate glass with a high content of rare-earth ions
Glass Physics and Chemistry - - Trang 132-136 - 2015
P. A. Burdaev, V. A. Aseev, E. V. Kolobkova, N. V. Nikonorov, A. O. Trofimov
The possibility of preparing transparent nanostructured glass ceramics based on fluorophosphate glass with a high content of lanthanide fluorides (Er, Ho, Dy, Yb, Tb, Nd, Eu, Pr, Ce, Sm) was demonstrated. The conditions of the formation and the form of nanocrystals containing rare-earth ions, the growth of which can be seen by the results of differential scanning calorimetry, X-ray diffraction analysis, and changes in the absorption and luminescence spectra, were determined.
Nivolumab/pembrolizumab/vemurafenib
Reactions - - Trang 195-195 - 2015
Critical heat flux in pool boiling of aqueous surfactant solutions as determined by the quenching method
International Journal of Heat and Mass Transfer - - Trang 2377-2379 - 1994
Wuu-Tsann Wu, Horng-Shyang Lin, Yu-Min Yang, Jer-Ru Maa
Feasible Perturbations of Control Systems with Pure State Constraints and Applications to Second-Order Optimality Conditions
Applied Mathematics and Optimization - - Trang 219-253 - 2013
Daniel Hoehener
We propose second-order necessary optimality conditions for optimal control problems with very general state and control constraints which hold true under weak regularity assumptions on the data. In particular the pure state constraints are general closed sets, the optimal control is supposed to be merely measurable and the dynamics may be discontinuous in the time variable as well. These results are obtained by an approach based on local perturbations of the reference process by second-order tangent directions. This method allows direct and quite simple proofs.
Tổng số: 2,325,080   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232508