Điện châm là gì? Các công bố khoa học về Điện châm

Điện châm là một thiết bị được sử dụng để tạo ra dòng điện nhằm thực hiện quá trình điện phân hoá chất trong dung dịch, thường được sử dụng trong các phương pháp phân tích hóa học và thí nghiệm.
Điện châm là một thiết bị bao gồm hai điện cực, được gọi là anốt và cực trị, được đặt trong dung dịch chứa chất muốn điện phân.

Anốt là điện cực dương, thường được làm từ kim loại như bạc, nhôm hoặc platina. Cực trị là điện cực âm, thường được làm từ kim loại như đồng, sắt hoặc thép.

Khi thiết lập một nguồn điện liên tục qua hai điện cực, một dòng điện chạy qua dung dịch, gây ra quá trình điện phân hóa học. Quá trình này có thể làm thay đổi tính chất của chất điện phân, ví dụ như tạo ra các sản phẩm phản ứng hoặc tách chất từ dung dịch.

Điện châm được sử dụng rất phổ biến trong các phương pháp phân tích hóa học như điện phân tách chất trong dung dịch, điện phân điện cực voltammetry, điện phân trị liệu để tạo ra các dược phẩm, và nhiều ứng dụng khác trong lĩnh vực hóa học và sinh học.

Điện châm có thể được điều chỉnh để tạo ra một dòng điện nhất định bằng cách thay đổi điện áp hoặc điều chỉnh khoảng cách giữa hai điện cực.
Trong quá trình điện phân, điện châm tạo ra dòng điện đi qua dung dịch, và các phản ứng hóa học xảy ra tại hai điện cực. Quá trình này thường bao gồm các bước sau:

1. Điện phân ion: Trong dung dịch chứa các muối hoặc chất điện li, các ion dương di chuyển tới cực trị (cực âm) và ion âm di chuyển tới anốt (cực dương) do sự tương tác với điện trường được tạo ra bởi nguồn điện.

2. Phản ứng điện hóa: Tại anốt và cực trị, các ion được tiếp xúc với bề mặt điện cực và tham gia vào các quá trình oxi-hoá và khử. Quá trình này có thể tạo ra các phản ứng điện hóa, tạo thành các sản phẩm mới. Ví dụ, tại anốt, phản ứng oxi-hoá có thể xảy ra để tạo ra các ion và phản ứng khử có thể xảy ra tại cực trị để tạo ra chất khử.

3. Hiện tượng điện phân tách: Nếu dung dịch chứa các chất có nhóm chức nối đối lập (ví dụ như axit và bazơ), quá trình điện phân có thể tạo ra hiện tượng điện phân tách, trong đó các chất bị phân tách thành các thành phần riêng biệt dựa trên tính chất điện tích của chúng. Ví dụ, trong quá trình điện phân nước, nước có thể phân tách thành khí hiđrô ở anốt và khí oxi ở cực trị.

Điện châm có thể điều chỉnh để tạo ra một dòng điện nhất định bằng cách thay đổi điện áp áp dụng và điều chỉnh khoảng cách giữa hai điện cực. Điện châm cũng có thể được kết hợp với các thiết bị phân tích khác như spectrophotometer để thu thập thông tin phổ và quan sát các phản ứng xảy ra trong quá trình điện phân.

Danh sách công bố khoa học về chủ đề "điện châm":

Stresses produced during martensitic transformation of austenite
Materials Science - - Trang 522-526 - 1967
G. A. Oding
It was shown that strains, measured when martensitic transformation curves are constructed by a dilatometric method, can be used to calculate the magnitude of structural stresses of the first kind. Structural stresses produced in three different (with respect to chemical composition) silicocalcium modified cast irons with lamellar graphite were determined.
Male fertility control — where are the men?
Contraception - - Trang S7-S17 - 2008
Jacqueline E. Darroch
Finite-Size Scaling for the 2D Ising Model with Minus Boundary Conditions
Journal of Statistical Physics - - Trang 905-943 - 2001
R. Kotecký, I. Medved'
We study the magnetization m L (h, β) for the Ising model on a large but finite lattice square under the minus boundary conditions. Using known large-deviation results evaluating the balance between the competing effects of the minus boundary conditions and the external magnetic field h, we describe the details of its dependence on h as exemplified by the finite-size rounding of the infinite-volume magnetization discontinuity and its shift with respect to the infinite-volume transition point.
Matrix Metalloproteinases and Platelet Function
Progress in Molecular Biology and Translational Science - - Trang 133-165 - 2017
Paolo Gresele, Emanuela Falcinelli, Manuela Sebastiano, Stefania Momi
Terapias biológicas en espondiloartritis: ¿cuándo y cómo?
Reumatologia Clinica - - Trang S55-S59 - 2007
Jordi Gratacós Masmitjà
Task offloading of cooperative intrusion detection system based on Deep Q Network in mobile edge computing
Expert Systems with Applications - - Trang 117860 - 2022
Xu Zhao, Guangqiu Huang, Jin Jiang, Lin Gao, Maozhen Li
Characterization of the proteins of Pili nut (Canarium ovatum, Engl.)
Plant Foods for Human Nutrition - - Trang 107-120 - 2002
Massimo R. Marcone, Yukio Kakuda, Firouz Jahaniaval, Rickey Y. Yada, Lourdes S. Montevirgen
The storage proteins of the pili nut (Canarium ovatum, Engl.), quantitatively extracted using the modified Osborne protein fractionationscheme, revealed that the salt-soluble globulin was the main storage proteinwithin the kernel (i.e., >>60.3%). Further physicochemicalcharacterization of this aqueous soluble globulin revealed that it existed in an11S like form and was composed of two main subunits of 22,600 and31,600 Da. These subunits were found to be disulfide-linked (in a 1:1ratio) forming intermediary subunits (i.e., dimers) with a molecular weightof approximately 52,600 Da. The overall molecular weight of the 11Sglobulin was determined to be approximately 300,000 Da suggesting thatthe globulin possessed a dodecameric-like structure of 6 dimers for a totalof 12 subunits. Using differential scanning microcalorimetry, thedenaturation temperature of the globulin was shown to occur at89.3 °C. Overall, the pili nut 11S globulin was found to possessmany similar physicochemical properties to those of other 11S oilseedglobulins.
Ticlopidine
Reactions - - Trang 12-12 - 2013
Evaluation of a probe for predicting beef tenderness
Meat Science - - Trang 493-502 - 2000
L.E Jeremiah, D.M Phillips
MRI-guided Radiotherapy (MRgRT) for Treatment of Oligometastases: Review of Clinical Applications and Challenges
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics - - Trang 950-967 - 2022
Indrin J. Chetty, Anthony J. Doemer, Jennifer L. Dolan, Joshua P. Kim, Justine M. Cunningham, Jadranka Dragovic, Aharon Feldman, Eleanor M. Walker, Mohamed Elshaikh, Khaled Adil, Benjamin Movsas, Parag J. Parikh
Tổng số: 2,328,667   
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 232867