Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang

Đặng Minh Xuân, Phạm Văn Hậu, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thị Diệu

[ACS] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Thu Nhập và Sức Khỏe Tâm Thần Của Nhân Viên y Tế Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Đại Dịch Covid-19: Nghiên Cứu Cắt Ngang.

[APA7] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[APA6] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[APA5] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[ABNT] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[BibTeX] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[Chicago] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[CSE] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[Havard] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[IEEE] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang”.

[MLA] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Thu Nhập và Sức Khỏe Tâm Thần Của Nhân Viên y Tế Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Đại Dịch Covid-19: Nghiên Cứu Cắt Ngang.

[MLA7] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Thu Nhập và Sức Khỏe Tâm Thần Của Nhân Viên y Tế Tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2, Thành Phố Hồ Chí Minh Trong Đại Dịch Covid-19: Nghiên Cứu Cắt Ngang.” n. pag. Print.

[Turabian] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.

[Vancouver] Trích dẫn "Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). Thu nhập và sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19: Nghiên cứu cắt ngang.