Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022


[ACS] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Thực Trạng Kiến Thức về an Toàn Thực Phẩm Của Người Chế Biến Thức Ăn Đường Phố Tại Huyện Chư Păh Tỉnh Gia Lai Năm 2021 - 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48.

[APA7] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[APA6] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[APA5] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[BibTeX] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[Chicago] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[CSE] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. doi:10.56535/jmpm.v47i6.48

[Havard] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[IEEE] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022”, doi: 10.56535/jmpm.v47i6.48.

[MLA] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Thực Trạng Kiến Thức về an Toàn Thực Phẩm Của Người Chế Biến Thức Ăn Đường Phố Tại Huyện Chư Păh Tỉnh Gia Lai Năm 2021 - 2022. doi:10.56535/jmpm.v47i6.48.

[MLA7] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Thực Trạng Kiến Thức về an Toàn Thực Phẩm Của Người Chế Biến Thức Ăn Đường Phố Tại Huyện Chư Păh Tỉnh Gia Lai Năm 2021 - 2022.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48

[Vancouver] Trích dẫn "Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Thực trạng kiến thức về an toàn thực phẩm của người chế biến thức ăn đường phố tại huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai năm 2021 - 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.v47i6.48