Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022


[ACS] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Thực Trạng Chấp Nhận Tiêm Vaccine Phòng COVID-19 Của Cộng Đồng Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2022. https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803.

[APA7] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[APA6] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[APA5] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[BibTeX] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[Chicago] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[CSE] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. doi:10.56535/jmpm.V2022050803

[Havard] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[IEEE] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022”, doi: 10.56535/jmpm.V2022050803.

[MLA] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Thực Trạng Chấp Nhận Tiêm Vaccine Phòng COVID-19 Của Cộng Đồng Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2022. doi:10.56535/jmpm.V2022050803.

[MLA7] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Thực Trạng Chấp Nhận Tiêm Vaccine Phòng COVID-19 Của Cộng Đồng Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi Năm 2022.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803

[Vancouver] Trích dẫn "Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050803