Thực trạng chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ người dân chấp thuận tiêm vaccine phòng COVID-19 huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, sử dụng nghiên cứu định lượng kết hợp định tính, phỏng vấn 366 người dân cứ trú theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn tìm hiểu kiến thức về vaccine, đánh giá niềm tin và sự chấp nhận tiêm chủng COVID-19. Kết quả: Kiến thức chung về vaccine COVID-19 của cộng đồng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi thấp (31,7%) nhưng chấp nhận tiêm phòng COVID-19 vẫn đạt tỷ lệ cao (74,3%). Tỷ lệ người dân có niềm tin chung về chấp thuận tiêm vaccine chỉ đạt 15,6% nhưng số người sẵn sàng tiêm chiếm tới 85,2%. Người dân có niềm tin vào tín hiệu tốt của việc tiêm vaccine để hành động (86,9%) và lợi ích của vaccine cao (79,0%); chấp nhận về các quy định tiêm vaccine chiếm 84,2%; thấp nhất là tỷ lệ người dân chấp nhận về nguy cơ phản ứng không mong muốn chiếm 58,2%. Tỷ lệ nhóm < 30 tuổi chấp nhận sẵn sàng tiêm vaccine, do lợi ích và các quy định tiêm đều đạt gần 88%. Sự khác biệt về tỷ lệ chấp thuận tiêm phòng COVID-19 có sự khác biệt về giới tính, trình độ học vấn, dân tộc và tình trạng hôn nhân (p < 0,05). Kết luận và kiến nghị: Kiến thức và niềm tin chung về vaccine COVID-19 của cộng đồng dân cư còn chưa cao nhưng tỷ lệ chấp thuận tiêm lại khá cao (74,3%). Trong đó, 85,2% người dân sẵn sàng tiêm khi có vaccine. Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị y tế cơ sở cần có kế hoạch cụ thể triển khai tiêm vaccine cho cộng đồng người dân tộc, trình độ dân trí hạn chế nhằm tăng diện bao phủ cộng đồng vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bối cảnh bình thường mới.

Từ khóa

#Vaccine COVID-19 #Chấp nhận tiêm vaccine #Tỉnh Quảng Ngãi