TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY

Chuyen Ha Thi

[ACS] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412.

[APA7] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[APA6] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[APA5] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS.

[ABNT] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[BibTeX] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[Chicago] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[CSE] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. doi:10.51453/2354-1431/2020/412

[Havard] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[IEEE] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/412.

[MLA] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn MLA:

FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. doi:10.51453/2354-1431/2020/412.

[MLA7] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412

[Vancouver] Trích dẫn "TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). FOLK KNOWLEDGE IN PRODUCTION REFLECTED  IN TAY ETHNIC’S PROVERBS. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/412