TRI THỨC DÂN GIAN TRONG LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ĐƯỢC PHẢN ÁNH QUA TỤC NGỮ TÀY

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 98-103 - 2020

Tóm tắt

Khảo sát tri thức dân gian nhằm giới thiệu, bảo tồn, phát huy những kinh nghiệm quý báu của đồng bào dân tộc Tày đang là một nhu cầu cấp bách. Bởi ngôn ngữ và văn hóa của các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Tày nói riêng đang đứng trước nguy cơ mang tính toàn cầu đó sự mai một và tiêu vong. Khảo sát tri thức dân gian về lao động, sản xuất trong tục ngữ Tày thông qua các ấn phẩm đã được xuất bản cho thấy đồng bào thường quan tâm đến những kinh nghiệm về dự báo thời tiết, mùa vụ, trồng trọt, chăn nuôi,…  Những tri thức dân gian này cần được lựa chọn để truyền dạy cho con em đồng bào dân tộc Tày nói riêng và cộng đồng nói chung.

Từ khóa

#folk #knowledge #prodution #labor #Tay ethnic’s proverbs.

Tài liệu tham khảo

1. Tran Thi An, Proverbs of Vietnamese Ethnic Minorities, Volume 1, Social Science Publishing House, 2013. 2. Tran Thi An, Proverbs of Vietnamese Ethnic Minorities, Volume 2, Social Science Publishing House, 2013. 3. Tran Thi An, Proverbs of Vietnamese Ethnic Minorities, Volume 3, Social Science Publishing House, 2013. 4. Trieu An, Hoang Quyet, Dictionary of idioms and proverbs of the Tay ethnic, National Cultural Publishing House, 1996. 5. Hoang Quyet, Hoang Trieu An, Idioms, proverbs, folk songs of Tay ethnic , Culture and Information Publishing House, 2014. 6. Do Huu Chau, Vietnamese Vocabulary - Semantics, Education Publishing House, 1999. 7. Dinh Trong Lac, Nguyen Thai Hoa, Vietnamese Language Learning Style, Education Publishing House, 1996.