ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Chien Nguyen Duc , Hieu Tran Trung

[ACS] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428.

[APA7] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[APA6] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[APA5] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

[ABNT] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[BibTeX] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[Chicago] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[CSE] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. doi:10.51453/2354-1431/2020/428

[Havard] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[IEEE] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/428.

[MLA] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn MLA:

ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. doi:10.51453/2354-1431/2020/428.

[MLA7] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428

[Vancouver] Trích dẫn "ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG  THỜI KỲ ĐỔI MỚI. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/428