ỨNG XỬ XÃ HỘI CỦA NÔNG DÂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 64-69 - 2020
Chien Nguyen Duc 1, Hieu Tran Trung2
1Viện xã hội học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tóm tắt

Đời sống nông dân Việt Nam có nhiều thay đổi về vật chất và tinh thần sau gần ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới kinh tế. Riêng nông dân đồng bằng sông Hồng trong Công cuộc Đổi mới. Hơn nữa, sự tương tác giữa các cá nhân, nhóm và cộng đồng dựa trên những khuôn mẫu xã hội này đã giúp người nông dân cải thiện đời sống hoặc kìm hãm họ trong quá trình phát triển ngày nay. Bài báo này bước đầu xác định và lý giải các mô hình xã hội, chỉ ra những rào cản đối với quá trình hiện đại hóa và phát triển nông thôn ở Việt Nam, từ đó đóng góp một số bằng chứng làm sáng tỏ những tranh luận chưa có hồi kết về bản chất của người nông dân Việt Nam đã dấy lên cách đây gần nửa thế kỷ.

Từ khóa

#economic reform #social behavior #social action

Tài liệu tham khảo

1. Scott , James C. 1976. The Moral Economy of the Peasants . Rebellion and Subsistence in Southeast Asia . New Haven : Yale University Press . 2. Popkin , Samuel L. 1979. The Rational Peasant . The Political Economy of Rural Society in Vietnam . Berkeley : University of California Press . 3. Luong Van Hy.1992 . Revolution in the Village . Tradition and Transformation in North Vietnam , 1925-1988 . Honolulu : University of Hawaii Press. 4. Hy Van Luong and Xuan Truong Chi.2012 . " Negotiating to re- establish and innovate "Tradition": The process of restructuring festivals in a northern village", in : The initial research achievements of the Anthropology Department . Ho Chi Minh City National University Publishing House, Ho Chi Minh City . 5. Martin Rama . , 2007. Difficult Decisions: Vietnam in Transition . Working paper No. 40 . The World Bank. 6. Dao Duy Anh . , 2000. History of Vietnam’s culture. Hanoi: Culture and Information Publisher. 7. Toan Anh . , 2005. Traditional norms of Vietnamese people. Ho Chi Minh City : Youth Publisher. Understanding Vietnam’s peasants during the doimoi period. Hanoi: Sociology Review. Number 8. Tran Quoc Vuong . , 2000. Vietnamese Culture: to explore and ponder . Hanoi: National Cultural Publisher. 9. Peter Berges . , 1963. An invitation to sociology : A humanistic perspective . Translated by Pham Van Bich . Personal material.