THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020

Lê Công Vương, Bùi Đặng Lan Hương, Bùi Tùng Hiệp

[ACS] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758.

[APA7] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[APA6] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[APA5] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020.

[ABNT] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. DOI:https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[BibTeX] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[Chicago] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[CSE] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. doi:10.52163/yhc.v64i5.758

[Havard] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[IEEE] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020”, doi: 10.52163/yhc.v64i5.758.

[MLA] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn MLA:

CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. doi:10.52163/yhc.v64i5.758.

[MLA7] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758

[Vancouver] Trích dẫn "THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2020" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). CURRENT SITUATION OF ANTIBIOTICS USAGE TO TREAT VENTILATOR ASSOCIATED PNEUMONIA AT DONG NAI GENERAL HOSPITAL IN 2020. https://doi.org/10.52163/yhc.v64i5.758