THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Hồng Trần Thị

[ACS] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416.

[APA7] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[APA6] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[APA5] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE.

[ABNT] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[BibTeX] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[Chicago] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[CSE] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. doi:10.51453/2354-1431/2020/416

[Havard] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[IEEE] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/416.

[MLA] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn MLA:

THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. doi:10.51453/2354-1431/2020/416.

[MLA7] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416

[Vancouver] Trích dẫn "THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). THE SITUATION OF POVERTY IN THUONG NUNG COMMUNE,  VO NHAI DISTRICT, THAI NGUYEN PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/416