THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 56-65 - 2020

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng nghèo đói cũng như phân tích những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói và việc thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo của xã Thượng Nung, huyện Võ nhai, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2019. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần giảm nghèo đói trên địa bàn xã trong thời gian tới

Từ khóa

#Poverty #hunger eradication #poverty reduction #poverty reduction #poverty reduction policies.

Tài liệu tham khảo

[1]. Report on results of socio-economic development of Thuong Nung commune in 2016, 2017, 2018, 2019. [2]. Report on the statistics of poor and near-poor households of Thuong Nung commune in 2016, 2017, 2018, and 2019. [3]. Report on the results of the implementation of poverty reduction policies in Thuong Nung commune 2016, 2017, 2018, 2019 [4]. Bui Thi Binh (2010), Some policies need to pay attention to ethnic and mountainous regions when participating in making socio-economic policy decisions. Ha Noi. [5]. Nguyen Hai Huu: About possible solutions to implement strategic missions of poverty reduction 2001 - 2003. Journal of Science No. 4,2001. [6]. Nguyen Lan Phuong (2019), Trends affecting poverty reduction in Viet Nam today, Financial Magazine 2nd period in August, 2019. [7]. Nguyen Lan Phuong (2019), Some sustainable poverty alleviation solutions for central provinces, Financial Magazine 1st period in July, 2019.