THỰC TRẠNG NGHÈO ĐÓI TẠI XÃ THƯỢNG NUNG HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 56-65 - 2020

Tóm tắt

Bài viết tập trung làm rõ thực trạng nghèo đói cũng như phân tích những nguyên nhân dẫn đến nghèo đói và việc thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo của xã Thượng Nung, huyện Võ nhai, tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2016-2019. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần giảm nghèo đói trên địa bàn xã trong thời gian tới

Từ khóa

#Poverty #hunger eradication #poverty reduction #poverty reduction #poverty reduction policies.

Tài liệu tham khảo