Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội


[ACS] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Tỷ Lệ vô Tinh, Thiểu Tinh Nhẹ Thiểu Tinh Nặng và Nồng Độ Hormone Sinh Sản ở Bệnh Nhân vô Sinh Có vi Mất Đoạn AZF Tại Bệnh Viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội. https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805.

[APA7] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[APA6] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[APA5] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[BibTeX] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[Chicago] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[CSE] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. doi:10.56535/jmpm.V2022050805

[Havard] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[IEEE] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội”, doi: 10.56535/jmpm.V2022050805.

[MLA] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Tỷ Lệ vô Tinh, Thiểu Tinh Nhẹ Thiểu Tinh Nặng và Nồng Độ Hormone Sinh Sản ở Bệnh Nhân vô Sinh Có vi Mất Đoạn AZF Tại Bệnh Viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội. doi:10.56535/jmpm.V2022050805.

[MLA7] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Tỷ Lệ vô Tinh, Thiểu Tinh Nhẹ Thiểu Tinh Nặng và Nồng Độ Hormone Sinh Sản ở Bệnh Nhân vô Sinh Có vi Mất Đoạn AZF Tại Bệnh Viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805

[Vancouver] Trích dẫn "Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Tỷ lệ vô tinh, thiểu tinh nhẹ thiểu tinh nặng và nồng độ hormone sinh sản ở bệnh nhân vô sinh có vi mất đoạn AZF tại Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050805