Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng

Tho Vu Quang, Hiep Trinh Phi, Duc Nguyen Ba, Thu Nguyen Van

[ACS] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Tính Toán Các Tham Số Thế Morse Dưới Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ và Áp Suất Trong Phổ Cấu Trúc Tinh Tế Hấp Thụ Tia X Mở Rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421.

[APA7] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[APA6] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[APA5] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng.

[ABNT] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[BibTeX] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[Chicago] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[CSE] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. doi:10.51453/2354-1431/2020/421

[Havard] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[IEEE] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/421.

[MLA] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Tính Toán Các Tham Số Thế Morse Dưới Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ và Áp Suất Trong Phổ Cấu Trúc Tinh Tế Hấp Thụ Tia X Mở Rộng. doi:10.51453/2354-1431/2020/421.

[MLA7] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Tính Toán Các Tham Số Thế Morse Dưới Ảnh Hưởng Của Nhiệt Độ và Áp Suất Trong Phổ Cấu Trúc Tinh Tế Hấp Thụ Tia X Mở Rộng.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421

[Vancouver] Trích dẫn "Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/421