Tính toán các tham số thế Morse dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất trong phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X mở rộng

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 5-13 - 2020
Duc Nguyen Ba1, Thu Nguyen Van, Hiep Trinh Phi, Tho Vu Quang

Tóm tắt

Một phương pháp mới để ước tính các tham số hiệu dụng của thế Morse dưới ảnh hưởng của rối loạn nhiệt và áp suất đối với các vật liệu có cấu trúc tinh thể được phát triển bằng cách sử dụng năng lượng thăng hoa, khả năng nén và hằng số mạng. Sử dụng các tham số thế Morse đã nhận được để tính toán độ dịch chuyển tương đối trung bình bình phương, hằng số đàn hồi, thế hiệu dụng phi điều hòa và hằng số lực đối với tinh thể bán dẫn silicic và germani, là những vật liệu có cấu trúc tinh thể kim cương. Các kết quả nhận được phù hợp với các kết quả của thực nghiệm và các lý thuyết khác.

Tài liệu tham khảo