QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN

Lê Việt Anh, Nguyễn Sĩ Tuấn

[ACS] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325.

[APA7] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[APA6] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[APA5] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN.

[ABNT] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[BibTeX] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[Chicago] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[CSE] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. doi:10.56535/jmpm.v48i4.325

[Havard] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[IEEE] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN”, doi: 10.56535/jmpm.v48i4.325.

[MLA] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn MLA:

QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. doi:10.56535/jmpm.v48i4.325.

[MLA7] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325

[Vancouver] Trích dẫn "QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). QUY TRÌNH VẬN CHUYỂN Y TẾ ĐƯỜNG KHÔNG CỦA BỆNH VIỆN  DÃ CHIẾN CẤP 2 VIỆT NAM THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ  HÒA BÌNH LIÊN HIỆP QUỐC TẠI PHÁI BỘ NAM SUDAN. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.325