Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020


[ACS] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Tương Tác Thuốc Trong Điều Trị Ngoại Trú Tại Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ Năm 2020. https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801.

[APA7] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[APA6] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[APA5] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[BibTeX] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[Chicago] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[CSE] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. doi:10.56535/jmpm.V2022050801

[Havard] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[IEEE] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020”, doi: 10.56535/jmpm.V2022050801.

[MLA] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Tương Tác Thuốc Trong Điều Trị Ngoại Trú Tại Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ Năm 2020. doi:10.56535/jmpm.V2022050801.

[MLA7] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Nghiên Cứu Xây Dựng Danh Mục Tương Tác Thuốc Trong Điều Trị Ngoại Trú Tại Bệnh Viện Da Liễu Cần Thơ Năm 2020.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801

[Vancouver] Trích dẫn "Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Nghiên cứu xây dựng danh mục tương tác thuốc trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ năm 2020. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050801