Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality

Trừ Thị Hương, Nguyễn Văn Thuấn, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Đặng Phúc Đức, Nguyễn Văn Thiện

[ACS] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Người Bệnh COVID-19 và Tiên Lượng Nguy Cơ Tử Vong Dựa Vào Thang Điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082.

[APA7] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[APA6] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[APA5] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality.

[ABNT] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[BibTeX] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[Chicago] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[CSE] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. doi:10.56535/jmpm.V202205082

[Havard] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[IEEE] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality”, doi: 10.56535/jmpm.V202205082.

[MLA] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Người Bệnh COVID-19 và Tiên Lượng Nguy Cơ Tử Vong Dựa Vào Thang Điểm 4C - Mortality. doi:10.56535/jmpm.V202205082.

[MLA7] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Nghiên Cứu Đặc Điểm Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Người Bệnh COVID-19 và Tiên Lượng Nguy Cơ Tử Vong Dựa Vào Thang Điểm 4C - Mortality.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082

[Vancouver] Trích dẫn "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality. https://doi.org/10.56535/jmpm.V202205082