Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality

Trừ Thị Hương1, Nguyễn Văn Thuấn2, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh1, Đặng Phúc Đức2, Nguyễn Văn Thiện1

Tóm tắt

Mục tiêu: 1) Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh (NB) COVID-19 tử vong (TV); 2) Đánh giá kết quả tiên lượng tử vong bằng thang điểm 4C-Mortality (4C-M) đối với NB COVID-19. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 376 NB COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 5G. Kết quả: Tỷ lệ nặng hoặc nguy kịch ở nhóm TV 95,6%, nhóm không tử vong (KTV) 78,2%, p < 0,05. Tỷ lệ NB có điểm TSS nặng ở nhóm TV 51,5%, nhóm KTV 21,8%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Điểm 4C-M ≥ 9 làm tăng nguy cơ tử vong với OR = 9,9 (p < 0,05). Kết luận: Thang điểm 4C-M có giá trị tiên đoán tử vong tốt với AUC 0,837 (95%CI: 0,787 - 0,887 ); p < 0,05. * Từ khóa: COVID-19; Tiên lượng; Tỷ lệ tử vong.

Từ khóa

#COVID-19 #Tiên lượng #Tỷ lệ tử vong

Tài liệu tham khảo