Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng người bệnh COVID-19 và tiên lượng nguy cơ tử vong dựa vào thang điểm 4C - Mortality

Nguyễn Văn Thuấn1, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh2, Trừ Thị Hương2, Nguyễn Văn Thiện2, Đặng Phúc Đức1

Tóm tắt

Mục tiêu: 1) Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh (NB) COVID-19 tử vong (TV); 2) Đánh giá kết quả tiên lượng tử vong bằng thang điểm 4C-Mortality (4C-M) đối với NB COVID-19. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang trên 376 NB COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Truyền nhiễm số 5G. Kết quả: Tỷ lệ nặng hoặc nguy kịch ở nhóm TV 95,6%, nhóm không tử vong (KTV) 78,2%, p < 0,05. Tỷ lệ NB có điểm TSS nặng ở nhóm TV 51,5%, nhóm KTV 21,8%, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Điểm 4C-M ≥ 9 làm tăng nguy cơ tử vong với OR = 9,9 (p < 0,05). Kết luận: Thang điểm 4C-M có giá trị tiên đoán tử vong tốt với AUC 0,837 (95%CI: 0,787 - 0,887 ); p < 0,05. * Từ khóa: COVID-19; Tiên lượng; Tỷ lệ tử vong.

Từ khóa

#COVID-19 #Tiên lượng #Tỷ lệ tử vong

Tài liệu tham khảo

Knight, S.R., et al. (2020). Risk stratification of patients admitted to hospital with COVID-19 using the ISARIC WHO Clinical Characterisation Protocol: Development and validation of the 4C Mortality Score. Bmj: 370. Nguyễn Hữu Huyên, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Anh Khoa (2022). Một số đặc điểm của bệnh nhân COVID-19 tử vong từ tháng 4 - 12/2021 tại tỉnh Đắk Lắk. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Tây Nguyên; 323(13): 1239-1242. Wu, Z. and J.M. McGoogan (2020). Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: Summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. Jama; 323(13): 1239-1242. TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC QUÂN SỰ SỐ 5 - 2022 89 Yang, J., et al. (2020). Prevalence of comorbidities in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19) infection: A systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis; 94(1): 91-95. 5. Sepandi, M., et al. (2020). Factors associated with mortality in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. Iranian Journal of Public Health; 49(7): 1211. Nguyễn Trường Sơn và CS (2022). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-BYT ngày 28 tháng 1 năm 2022), Bộ Y tế. Guan, W., et al. (2020). Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. New England Journal of Medicine; 382(18): 1708-1720. You, B., et al. (2020). The official French guidelines to protect patients with cancer against SARS-CoV-2 infection. The Lancet Oncology; 21(5): 619-621. Yasin, R. and W. Gouda (2020). Chest X-ray findings monitoring COVID-19 disease course and severity. Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine; 51(1): 1-18.