NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

Nguyễn Ngọc Tâm, Trần Viết Lực, Nguyễn Thị Thu Hương

[ACS] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256.

[APA7] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[APA6] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[APA5] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC.

[ABNT] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[BibTeX] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[Chicago] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[CSE] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. doi:10.56535/jmpm.v48i4.256

[Havard] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[IEEE] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC”, doi: 10.56535/jmpm.v48i4.256.

[MLA] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn MLA:

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. doi:10.56535/jmpm.v48i4.256.

[MLA7] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256

[Vancouver] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG  CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.256