NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH PARKINSON VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

Trần Viết Lực1, Nguyễn Thị Thu Hương1, Nguyễn Ngọc Tâm1

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm chất lượng cuộc sống (CLCS) của người bệnh Parkinson và người chăm sóc (NCS) người bệnh Parkinson và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến CLCS của đối tượng nghiên cứu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 50 người bệnh Parkinson và 50 NCS cho người bệnh Parkinson tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn theo mẫu bệnh án thống nhất, CLCS của người bệnh Parkinson được đánh giá bằng sử bộ câu hỏi PDQ-39 - The Parkinson's Disease Questionaire; CLCS của NCS chính được đánh giá bằng sử bộ câu hỏi PDQ-carer: The Parkinson's Disease Questionaire. Kết quả: Tổng điểm PDQ-39 là 36,0±20,18. Theo PDQ -39: Điểm trung bình của hoạt động đi lại và sinh hoạt hàng ngày cao nhất tương ứng với CLCS của người bệnh Parkinson thấp nhất. Điểm trung bình của lĩnh vực hỗ trợ xã hội thấp nhất (29,50 ± 21,57) và có liên quan với triệu chứng tâm thần hành vi của người bệnh Parkinson. Đối với CLCS của NCS, tổng điểm PDQ-Carer là 29,7 ± 17,01 và có liên quan với nhiều yếu tố như tuổi, trầm cảm - lo âu - căng thẳng và triệu chứng tâm thần hành vi của người bệnh. Hoạt động xã hội, cá nhân và lo âu trầm cảm là hai lĩnh vực có CLCS thấp nhất. Kết luận: CLCS của nguời bệnh Parkinson và NCS còn thấp và có liên quan với triệu chứng tâm thần hành vi của người bệnh. Cần có các biện pháp can thiệp giúp cải thiện CLCS cho người bệnh và NCS.

Từ khóa

#Chất lượng cuộc sống #Người bệnh Parkinson #Người chăm sóc

Tài liệu tham khảo