NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM

Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Duy Toàn, Phan Anh Tuấn

[ACS] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267.

[APA7] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[APA6] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[APA5] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS.

[ABNT] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[BibTeX] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[Chicago] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[CSE] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. doi:10.56535/jmpm.v48i3.267

[Havard] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[IEEE] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS”, doi: 10.56535/jmpm.v48i3.267.

[MLA] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn MLA:

STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. doi:10.56535/jmpm.v48i3.267.

[MLA7] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267

[Vancouver] Trích dẫn "NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). STUDY ON PULMONARY ARTERY PRESSURE EVALUATED BY ECHOCARDIOGRAPHY IN HEART FAILURE PATIENTS. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i3.267