NGHIÊN CỨU ÁP LỰC ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BẰNG SIÊU ÂM TIM

Phan Anh Tuấn1, Nguyễn Duy Toàn2, Đoàn Văn Dũng3

Tóm tắt

Mục tiêu:  Đánh giá áp lực động mạch phổi (ALĐMP) bằng siêu âm tim ở bệnh nhân (BN) suy tim. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 60 BN được chẩn đoán suy tim điều trị tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01- 8/2022. Các BN được khám lâm sàng (LS), làm các thăm dò cận lâm sàng (CLS) và siêu âm (SA) tim đánh giá ALĐMP tâm thu. Kết quả: ALĐMP tâm thu trung bình là 43,90 ± 16,52 mmHg, 76,67% BN có tăng áp phổi (TAP), trong đó 36,67% BN tăng áp phổi mức độ nhẹ; 31,67% BN tăng áp phổi mức độ vừa; 8,33% BN tăng áp phổi mức độ nặng. ALĐMP tâm thu tương quan thuận mức độ vừa với đường kính nhĩ trái (r = 0,321; p < 0,05) và đường kính thất phải (r = 0,368; p < 0,05). Chưa thấy mối liên quan giữa ALĐMP tâm thu với tuổi, giới tính, nguyên nhân suy tim, EF% và nồng độ NT-proBNP. Sau điều trị, ALĐMP tâm thu là 35,75 ± 12,26 mmHg, giảm đáng kể so với lúc nhập viện (p < 0,05). Kết luận: Đa số BN suy tim có tăng áp phổi (76,67%). ALĐMP tâm thu có tương quan thuận mức độ vừa với đường kính nhĩ trái và đường kính thất phải. Sau điều trị, ALĐMP tâm thu giảm đáng kể so với lúc nhập viện.

Từ khóa

#Suy tim #Áp lực động mạch phổi #Siêu âm tim

Tài liệu tham khảo