MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG

Phuong Tran Thi, Hong Hanh Le Thi

[ACS] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403.

[APA7] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[APA6] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[APA5] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE.

[ABNT] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn ABNT:

THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[BibTeX] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[Chicago] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[CSE] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. doi:10.51453/2354-1431/2020/403

[Havard] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[IEEE] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/403.

[MLA] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn MLA:

THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. doi:10.51453/2354-1431/2020/403.

[MLA7] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403

[Vancouver] Trích dẫn "MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG " theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). THE RESULTS OF IMPLEMENTING ETHNIC POLICY  IN TUYEN QUANG PROVINCE. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/403