MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở TỈNH TUYÊN QUANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 133-139 - 2020
Phuong Tran Thi1, Hong Hanh Le Thi1

Tóm tắt

Chính sách dân tộc là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số ở nước ta. Bài viết này tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang, từ đó đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện nay.

Từ khóa

#ethnicity #ethnic policy #Tuyen Quang province #ethnic minorities #ethnic minority areas.

Tài liệu tham khảo