MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Trịnh Minh Đức, Đỗ Thiện Hải, Lê Thị Bích Liên, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Trần Ngọc Hiếu

[ACS] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310.

[APA7] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[APA6] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[APA5] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE.

[ABNT] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[BibTeX] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[Chicago] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[CSE] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. doi:10.56535/jmpm.v48i4.310

[Havard] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[IEEE] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, doi: 10.56535/jmpm.v48i4.310.

[MLA] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn MLA:

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. doi:10.56535/jmpm.v48i4.310.

[MLA7] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310

[Vancouver] Trích dẫn "MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG  LIÊN QUAN ĐẾN MỨC ĐỘ NẶNG CỦA BỆNH NHÂN NHI  TỪ 1 THÁNG ĐẾN 15 TUỔI MẮC SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i4.310