MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH

Trần Trọng Kiểm, Lê Hải Sơn, Mai Văn Viện

[ACS] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226.

[APA7] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[APA6] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[APA5] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH.

[ABNT] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[BibTeX] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[Chicago] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[CSE] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. doi:10.56535/jmpm.v48i2.226

[Havard] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[IEEE] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH”, doi: 10.56535/jmpm.v48i2.226.

[MLA] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn MLA:

MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. doi:10.56535/jmpm.v48i2.226.

[MLA7] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226

[Vancouver] Trích dẫn "MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U  Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ  ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.226