MỐI LIÊN QUAN GIỮA DI CĂN HẠCH VÀ ĐẶC ĐIỂM KHỐI U Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT THÙY PHỔI, NẠO VÉT HẠCH

Trần Trọng Kiểm1, Lê Hải Sơn1, Mai Văn Viện1
1Bộ môn - Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mối liên quan giữa di căn hạch và đặc điểm khối u ở bệnh nhân (BN) ung thư phổi không tế bào nhỏ (UTPKTBN) được phẫu thuật nội soi (PTNS) cắt thùy phổi, nạo vét hạch. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu và mô tả tình trạng di căn hạch theo đặc điểm khối u ở 98 BN UTPKTBN giai đoạn I - IIIA được PTNS cắt thùy phổi, nạo vét hạch tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ tháng 5/2017 - 3/2021. Kết quả: Tỷ lệ di căn hạch chiếm 30,6%; tỷ lệ di căn hạch vùng trung thất trên của u thùy trên là 15,2%; tỷ lệ di căn hạch vùng trung thất dưới của u thùy dưới là 31,4%. Tỷ lệ di căn hạch chặng N1 cao nhất ở nhóm u ≥ 5 - 7 cm (25,0%), tỷ lệ di căn chặng N2 cao nhất ở nhóm u ≥ 3 - 5 cm (29,6%). Trong nhóm u có xâm lấn, tỷ lệ di căn hạch chặng N2 chiếm 26,5%. Kết luận: Di căn hạch có tính chất đặc trưng theo vị trí khối u và liên quan với kích thước khối u. Tính chất xâm lấn của khối u có xu hướng liên quan với mức độ di căn hạch.

Từ khóa

#Phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi #Thoracoscopic lobectomy

Tài liệu tham khảo