LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH

Đặng Phúc Đức, Đặng Minh Đức

[ACS] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248.

[APA7] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[APA6] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[APA5] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH.

[ABNT] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[BibTeX] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[Chicago] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[CSE] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. doi:10.56535/jmpm.v48i2.248

[Havard] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[IEEE] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH”, doi: 10.56535/jmpm.v48i2.248.

[MLA] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn MLA:

LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. doi:10.56535/jmpm.v48i2.248.

[MLA7] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248

[Vancouver] Trích dẫn "LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). LẤY HUYẾT KHỐI BẰNG DỤNG CỤ CƠ HỌC ĐIỀU TRỊ  TẮC ĐỘNG MẠCH NÃO CÓ KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i2.248