Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng


[ACS] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Kiến Thức về Sử Dụng Kháng Sinh và Sự Đề Kháng Kháng Sinh Của Người Dân Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng. https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802.

[APA7] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[APA6] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[APA5] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[BibTeX] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[Chicago] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[CSE] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. doi:10.56535/jmpm.V2022050802

[Havard] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[IEEE] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng”, doi: 10.56535/jmpm.V2022050802.

[MLA] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Kiến Thức về Sử Dụng Kháng Sinh và Sự Đề Kháng Kháng Sinh Của Người Dân Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng. doi:10.56535/jmpm.V2022050802.

[MLA7] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Kiến Thức về Sử Dụng Kháng Sinh và Sự Đề Kháng Kháng Sinh Của Người Dân Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802

[Vancouver] Trích dẫn "Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Kiến thức về sử dụng kháng sinh và sự đề kháng kháng sinh của người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050802