KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN

Cariaga Jet T

[ACS] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423.

[APA7] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[APA6] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[APA5] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM.

[ABNT] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[BibTeX] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[Chicago] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[CSE] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. doi:10.51453/2354-1431/2020/423

[Havard] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[IEEE] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/423.

[MLA] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn MLA:

DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. doi:10.51453/2354-1431/2020/423.

[MLA7] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423

[Vancouver] Trích dẫn "KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). DISASTER PREPAREDNESS ON NATURAL CALAMITIES AMONG STUDENTS OF UNIVERSITY OF SOUTHEASTERN PHILIPPINES REGION XI: BASIS FOR A PROPOSED INTERVENTION PROGRAM. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/423