KHẢ NĂNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÔNG NAM PHILIPPINES KHU VỰC XI: ĐỀ XUẤT MỘT CHƯƠNG TRÌNH CAN THIỆP CƠ BẢN

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 19 - Trang 22-27 - 2020
Cariaga Jet T1
1University of Southeastern Philippines

Tóm tắt

Nhu cầu chuẩn bị sẵn sàng khẩn cấp về thiên tai tại các cơ sở giáo dục đại học đã trở nên rõ ràng. Sinh viên đại học ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực của thiên tai do thiếu kinh nghiệm và tiếp tục phụ thuộc vào người khác. Nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu khả năng ứng phó với thiên tai của học sinh và xây dựng chương trình can thiệp cần thiết để đạt được khả năng chống chịu với thiên tai. Nghiên cứu sử dụng thiết kế nghiên cứu mô tả sử dụng mô hình Đầu vào - Quy trình - Đầu ra được thực hiện tại Đại học Đông Nam Philippines tại ba cơ sở của trường ở Vùng XI, đó là: Obrero, Mintal và Tagum-Mabini. Sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, 358 sinh viên được xác định là một phần của những người trả lời nghiên cứu. Một bảng câu hỏi khảo sát do nhà nghiên cứu thực hiện sử dụng thang điểm Likert 5 điểm đã được sử dụng, đã được xác thực và thử nghiệm với kết quả Cronbach alpha là 0,943. Kết quả cho thấy hầu hết những người được hỏi trong độ tuổi 19-20, là nữ, đến từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Cơ sở Obrero. Mức độ chuẩn bị sẵn sàng cho thiên tai nói chung là cao với mức trung bình là 3,50, các sinh viên đã chuẩn bị cao cho trận động đất với mức trung bình là 3,65 và chuẩn bị vừa phải khi cháy ở mức 3,21. Khuyến nghị nên lồng ghép công tác phòng ngừa thiên tai vào các chương trình NSTP và tiến hành các cuộc hội thảo về thiên tai.

Từ khóa

#Public Health #Disaster Preparedness #Natural Calamities #Descriptive #Region XI

Tài liệu tham khảo