Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A


[ACS] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) Kết Quả Áp Dụng Quy Trình Xét Nghiệm Di Truyền Trước Làm Tổ Bệnh Hemophilia A. https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804.

[APA7] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn APA7:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[APA6] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn APA6:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[APA5] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn APA5:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). .

[ABNT] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[BibTeX] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[Chicago] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[CSE] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. doi:10.56535/jmpm.V2022050804

[Havard] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn Havard:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[IEEE] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A”, doi: 10.56535/jmpm.V2022050804.

[MLA] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn MLA:

Kết Quả Áp Dụng Quy Trình Xét Nghiệm Di Truyền Trước Làm Tổ Bệnh Hemophilia A. doi:10.56535/jmpm.V2022050804.

[MLA7] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“Kết Quả Áp Dụng Quy Trình Xét Nghiệm Di Truyền Trước Làm Tổ Bệnh Hemophilia A.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804

[Vancouver] Trích dẫn "Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

Kết quả áp dụng quy trình xét nghiệm di truyền trước làm tổ bệnh Hemophilia A. (n.d.). https://doi.org/10.56535/jmpm.V2022050804