CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI

Đào Ngọc Bằng

[ACS] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238.

[APA7] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[APA6] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[APA5] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI.

[ABNT] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. DOI:https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[BibTeX] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[Chicago] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[CSE] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. doi:10.56535/jmpm.v48i1.238

[Havard] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[IEEE] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI”, doi: 10.56535/jmpm.v48i1.238.

[MLA] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn MLA:

CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. doi:10.56535/jmpm.v48i1.238.

[MLA7] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238

[Vancouver] Trích dẫn "CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). CẬP NHẬT CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ PHỔI. https://doi.org/10.56535/jmpm.v48i1.238