CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC

Thang Hoang Tat

[ACS] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417.

[APA7] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[APA6] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[APA5] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES.

[ABNT] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[BibTeX] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[Chicago] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[CSE] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. doi:10.51453/2354-1431/2020/417

[Havard] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[IEEE] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/417.

[MLA] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn MLA:

LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. doi:10.51453/2354-1431/2020/417.

[MLA7] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417

[Vancouver] Trích dẫn "CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). LINGUISTIC BASE FOR THE ACQUISITION OF FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STYLISTICS HOANG TAT THANG – HUE UNIVERSITY OF SCIENCES. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/417