CƠ SỞ NGÔN NGỮ HỌC ĐỐI VỚI VIỆC NHẬN THỨC CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA PHONG CÁCH HỌC

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 66-71 - 2020
Thang Hoang Tat1
1Đại học Khoa học Huế

Tóm tắt

Xuất phát từ nguyên lí về tính võ đoán của tín hiệu ngôn ngữ, đồng thời đi sâu khai thác một trong những hệ quả của tính võ đoàn - tồn tại các biến thể, bài báo đã phân tích và chứng minh sự hình thành của khái niệm ý nghĩa tu từ. Đồng thời nhận thức một cách sâu sắc nội dung khái niệm ý nghĩa tu từ và các đặc điểm của nó. Tương tự, xuất phát từ tiền đề về lí thuyết giao tiếp, mà cụ thể là đặc điểm  ba dạng lời nói cơ bản - lời nói hoàn toàn nói về đối tượng, lời nói không hoàn toàn  nói về đối tượng và lời nói hoàn toàn không nói về đối tượng, bài báo đã đi sâu phân tích đặc điểm của mỗi dạng lời nói. Từ đó, bài báo trình bày nhận thức về nội dung khái niệm “quy tắc tu từ”. Việc nhận thức đúng nội dung và đặc điểm của các khái niệm “ý nghĩa tu từ” và “quy tắc tu từ” sẽ là tiền đề, là cơ sở hình thành  phương pháp phân tích phong cách học nói chung, phân tích ý nghĩa tu từ và quy tắc tu từ nói riêng, trong nghiên cứu và giảng dạy văn học ở nhà trường hiện nay.

Từ khóa

#linguistics #stylistics #rhetorical meaning #rhetorical principle #arbitrariness.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyen Phan Canh, Poetic Language, University and High School Publishing House, Hanoi, 1978. [2] Huu Dat, Learning styles and functional styles in Vietnamese, Culture-Information Publishing House, Hanoi, 2000. [3] Nguyen Thai Hoa, Vocabulary - Style Dictionary, Poetry Study, Educational Publishing House, Hanoi 2005. [4] Dinh Trong Lac-Nguyen Thai Hoa, Vietnamese Language Learning Style, Educational Publishing House, Hanoi, 1995. [5] Hoang Tat Thang, Modern Vietnamese Learning Style, Educational Publishing House, Hanoi, 2003. [6] Cu Dinh Tu, Vietnamese language learning styles and rhetoric characteristics, Educational Publishing House, Hanoi, 1992.