BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG

Anh Truong Thi Quoc

[ACS] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn ACS:

(1) BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418.

[APA7] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn APA7:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[APA6] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn APA6:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[APA5] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn APA5:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG.

[ABNT] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn ABNT:

BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. [s.d.].

[ACM] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn ACM:

[1]BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. DOI:https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[BibTeX] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn BibTeX:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[Chicago] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn Chicago:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[CSE] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn CSE:

1. BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. doi:10.51453/2354-1431/2020/418

[Havard] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn Havard:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[IEEE] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn IEEE:

[1]“BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG”, doi: 10.51453/2354-1431/2020/418.

[MLA] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn MLA:

BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. doi:10.51453/2354-1431/2020/418.

[MLA7] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn MLA7:

“BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG.” n. pag. Web.

[Turabian] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn Turabian:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418

[Vancouver] Trích dẫn "BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG" theo chuẩn trích dẫn Vancouver:

(n.d.). BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG  CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG. https://doi.org/10.51453/2354-1431/2020/418