BIẾN ĐỔI TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN ĐẢO HÒN TRE, THÀNH PHỐ NHA TRANG

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tân Trào - Tập 6 Số 18 - Trang 72-76 - 2020
Anh Truong Thi Quoc1
1Khoa Du lịch – Trường Đại học Khánh Hòa

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến thực trạng tín ngưỡng của cư dân đảo Hòn Tre với những biến đổi của nó trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đó chúng tôi sẽ làm rõ những thay đổi trong niềm tin tín ngưỡng; thực hành tín ngưỡng; đối tượng, cơ sở thờ tự và lễ vật thờ cúng. Phần cuối báo cáo là một số kết luận về quá trình biến đổi tín ngưỡng của cư dân đảo Hòn Tre, đồng thời chỉ ra sự tồn tại song hành hai xu hướng vận động của tín ngưỡng, đó là gìn giữ tín ngưỡng theo nếp cũ (truyền thống) và biến đổi cho phù hợp với hoàn cảnh mới.

Từ khóa

#Change of beliefs #change in culture #beliefs

Tài liệu tham khảo

[1] Truong Thi Quoc Anh (2015), Cultural life of residents of Hon Tre island, Nha Trang city, Khanh Hoa province, Master thesis of Culture, University of Social Sciences and Humanities (Vietnam National University, Ho Chi Minh City). [2] Nguyen Duy Bac (2008), The changes of cultural values in building a market economy in Vietnam today, Encyclopedia Publishing House and Institute of Culture, Hanoi. [3] Tran Viet Kinh 2004, Bich Dam Island Village, Printed in Ancient Village in Nha Trang. Khanh Hoa Art and Literature Publishing House, p.170-173. [4] Le Hong Ly (2002), "Some coastal folklore features in the market economy", Journal of Folklore, No. 3 (81), p.38-49. [5] Ngo Duc Thinh (2000), Folklore of coastal residents, Social Science Publishing House, Hanoi. [6] Nguyen Thi Hai Yen (2002), Socio-economic assessment in Hon Mun conservation area. Exprimental project of Hon Mun marine protected area, Publishing House of Nha Trang Institute of Oceanography. [7] Inglehart, Ronald and Wayne E.Baker (2000), “Modernization, Cultural Change and Persistence of Traditinonal Values”American Sociological Review, Vol.65, No.1. [8] Bronislaw Malinowski (1992), Magic, Science and Religion, Waveland Press, Illinois: 87. [9] Spindler, Louise S. (1977), Culture change and Modernization: Mini-models and Case Studies New York, Holt, Rinehart and Winston.